Statut szkoły

STATUT NIEPUBLICZNEGO GIMNAZJUM przy LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM

im. Jana Kochanowskiego w Zwoleniu

Zwoleń 2013

ROZDZIAŁ I ………………………………………………………………………………………………………………………..3

Postanowienia ogólne ……………………………………………………………………………………………………………..3

ROZDZIAŁ II …………………………………………………………………………. ……………………. ……………………4

Cele i zadania Gimnazjum ……………………………………………………………………………………………………….4

ROZDZIAŁ III ……………………………………………………………………………………………………………………..6

Organy Gimnazjum ………………………………………………………………………………………………………………..6

Dyrektor Gimnazjum ……………………………………………………………………………………………………………..6

Rada Pedagogiczna …………………………………………………………………………………………………………………8

Samorząd Uczniowski …………………………………………………………………………………………………………..10

Rada Rodziców …………………………………………………………………………………………………………………….11

Zasady współdziałania organów szkoły ………………………………………………………………………………………12

ROZDZIAŁ IV …………………………………………………………………………………………………………………….12

Organizacja Gimnazjum ………………………………………………………………………………………………………….12

ROZDZIAŁ V ………………………………………………………………………………………………………………………15

Współpraca z rodzicami………………………………………………………………………………………….…15

Prawa i obowiązki rodziców…………………………………………………………………………………………………….16

ROZDZIAŁ VI …………………………………………………………………………………………………………………….18

Nauczyciele i inni pracownicy Gimnazjum ………………………………………………………………………………….18

ROZDZIAŁ VII …………………………………………………………………………………………………………………..24

Uczniowie Gimnazjum …………………………………………………………………………………………………………..24

Zasady rekrutacji do Gimnazjum………………………………………………………….…………………….….24

Zasady bezpieczeństwa uczniów ………………………………………………………………………………………………27

Nieobecności uczniów……………………………………………………………………….…………………….29

Prawa i obowiązki ucznia……………………………………………………………………………………………………….30

Nagrody i kary dla ucznia……………………………………………………………………………………………………….35

Zasady udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej…………………………………………..37

ROZDZIAŁ VIII ………………………………………………………………………………………………………………….38

Zasady oceniania wewnątrzszkolnego ………………………………………………………………………………………..38

Wymagania edukacyjne na poszczególne stopnie …………………………………………………………………………..40

Indywidualizowanie pracy z uczniem …………………………………………………………………………………………44

Przebieg klasyfikowania uczniów………………………………………………………………….……………….46

Egzamin klasyfikacyjny ………………………………………………………………………………………………………….47

Egzamin sprawdzający………………………………………………………………………………………………50

Egzamin poprawkowy …………………………………………………………………………………………………………..52

Zasady promowania ucznia…………………………………………………………………………………………53

Projekt gimnazjalny ………………………………………………………………………….………………………54

ROZDZIAŁ IX …………………………………………………………………………………………………………………….55

Postanowienia końcowe ………………………………………………………………………………………………………….55

 

ROZDZIAŁ I

 

Postanowienia ogólne

 

§ 1

 

1. Szkoła nosi nazwę: Niepubliczne Gimnazjum przy  Liceum Ogólnokształcącym

im. Jana  Kochanowskiego w Zwoleniu, zwane dalej Gimnazjum.

2. Adres Gimnazjum: 26-700 Zwoleń,  ul. Żeromskiego 34, powiat Zwoleń, województwo

3. Organem prowadzącym Gimnazjum jest Stowarzyszenie Absolwentów i Sympatyków Liceum

Ogólnokształcącego im. Jana Kochanowskiego w Zwoleniu.

4. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Mazowiecki Kurator Oświaty w Warszawie.

5. Nadzór bieżący nad działalnością Gimnazjum sprawuje, w imieniu Stowarzyszenia – Zarząd

Stowarzyszenia .

6. Gimnazjum posiada uprawnienia szkoły publicznej.

7. Gimnazjum posiada:

a/ pieczęć urzędową okrągłą dużą i małą,

b/ stempel prostokątny z nazwą, adresem i NIP-em Gimnazjum.

8. Gimnazjum może posiadać hymn, sztandar i własny ceremoniał szkolny. Hymn, sztandar

i ceremoniał szkolny uchwala Rada Pedagogiczna.

9. Gimnazjum prowadzi i przechowuje dokumentację szkolną zgodnie z odrębnymi przepisami.

10. Zasady prowadzonej przez szkołę gospodarki finansowej i materiałowej określają odrębne

§ 2

1. Gimnazjum kształci uczniów na podbudowie sześcioletniej szkoły podstawowej.

2. Nauka w Gimnazjum trwa trzy lata i kończy się zewnętrznym egzaminem, uprawniającym do

kontynuowania nauki w szkole ponadgimnazjalnej każdego typu.

3. Gimnazjum wydaje świadectwa ukończenia szkoły, duplikaty świadectw oraz inne druki szkolne

i dokumenty na zasadach określonych przez szczegółowe przepisy władz oświatowych.

4. Świadectwo ukończenia Gimnazjum upoważnia absolwentów do kontynuowania nauki w szkołach

§ 3

1. Gimnazjum finansowane jest z dotacji budżetowych, w formie dotacji przekazanych z budżetu

Gminy Zwoleń na wniosek organu prowadzącego Gimnazjum.

2. Organ prowadzący Gimnazjum zawiera pisemną umowę z Dyrektorem  Liceum

Ogólnokształcącego im  Jana Kochanowskiego w Zwoleniu dotyczącą użytkowania obiektów

szkolnych, w których prowadzona będzie działalność dydaktyczno-wychowawcza Gimnazjum.

3. Organ prowadzący Gimnazjum może realizować zadania wykraczające poza podstawę

programową kształcenia ogólnego wykorzystując na ten cel środki finansowe pochodzące

z darowizn rodziców, osób trzecich, bądź pozyskiwane na zasadach określonych w Statucie

 

ROZDZIAŁ II

Cele i zadania Gimnazjum

§ 4

1. Gimnazjum realizuje cele i zadania określone w Ustawie o Systemie Oświaty oraz w przepisach na

jej podstawie, a w szczególności:

a/ umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności na możliwie jak najwyższym poziomie,

uwzględniającym indywidualny rytm rozwoju ucznia, niezbędnych do uzyskania świadectwa

ukończenia szkoły i podjęcia dalszego kształcenia;

b/ otacza opieką i zapewnia bezpieczeństwo wszystkim uczniom podczas zajęć programowych

odpowiednio do ich potrzeb i możliwości szkoły;

c/ kształtuje podstawy wychowawcze zgodnie z akceptowanym społecznie programem

wychowawczym szkoły;

d/ realizuje program profilaktyki dostosowany do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb ich

środowiska;

e/ dba o kształtowanie uczuć patriotycznych i poczucie przynależności do „małej Ojczyzny”;

f/ upowszechnia wiedzę ekologiczną wśród uczniów;

g/ współpracuje z rodzicami w wypełnianiu funkcji wychowawczo-opiekuńczych;

h/ zapewnia pomoc psychologiczno-pedagogiczną wszystkim uczniom oraz organizuje opiekę nad

uczniami, którym z przyczyn rozwojowych, rodzinnych i losowych potrzebne jest organizowanie

zajęć wyrównawczych lub innych form pomocy;

i/ wspiera zdrowie psychiczne i fizyczne uczniów, pomagając im w zdobywaniu wiedzy

o zagrożeniach dla zdrowia oraz w nabywaniu umiejętności przeciwdziałania tym zagrożeniom;

j/ zapewnia odpowiednie warunki nauczania;

k/ organizuje wewnątrzszkolny system doradztwa oraz zajęcia związane z wyborem kierunku

dalszego kształcenia uczniów.

2. Szkoła współpracuje z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Zwoleniu w ramach poradnictwa

3. Szkoła w miarę możliwości finansowych zatrudnia pedagoga szkolnego.

4. Zakres czynności pedagoga ustala dyrektor szkoły.

5. Szkoła stara się pomagać uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej bądź losowej

w miarę swoich możliwości finansowych ze środków własnych, Rady Rodziców lub uzyskanych

dzięki darowiznom.

§ 5

1. Gimnazjum ma własny program wychowawczy, który służy w szczególności:

a/ rozwijaniu odpowiedzialności, miłości Ojczyzny i szacunku dla polskiego dziedzictwa

kulturowego przy jednoczesnym otwarciu na wartości kultur Europy i Świata;

b/ rozwijaniu zdolności samodzielnego i twórczego myślenia oraz umiejętności interpersonalnych

i pracy w zespołach;

c/ kształtowaniu postawy humanitaryzmu niezbędnej w wypełnianiu obowiązków rodzinnych

i obywatelskich;

d/ budowaniu więzi ze swoim regionem i uczeniu współodpowiedzialności za jego losy;

e/ budzeniu i kształtowaniu postawy proekologicznej i prozdrowotnej.

2. Gimnazjum posiada własny program profilaktyki zgodny z diagnozą środowiskową i programem

wychowawczym szkoły, uwzględniający potrzeby rozwojowe i środowiskowe uczniów.

3. W swojej wizji Gimnazjum chce być miejscem przyjaznym uczniom, rodzicom i pracownikom

i zakłada, że absolwent szkoły będzie:

a/ człowiekiem prawym,

b/ posiadającym rzetelną wiedzę,

c/ odpowiedzialnym za siebie i innych,

d/ kreatywny,

e/ tolerancyjny,

f/ dobrym obywatelem i patriotą,

g / potrafiącym funkcjonować w szybko zmieniającej się rzeczywistości.

4. Program wychowawczy i program profilaktyki uchwala Rada Pedagogiczna  po zasięgnięciu opinii

Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego.

5. Ww. programy stanowią załączniki do Statutu.

 

 

ROZDZIAŁ III

Organy Gimnazjum

§ 6

1. Organami Gimnazjum są:

a/ Dyrektor Gimnazjum;

b/ Rada Pedagogiczna;

c/ Samorząd Uczniowski;

d/ Rada Rodziców.

 

Dyrektor Gimnazjum

§ 7

1. Dyrektora szkoły powołuje i odwołuje Zarząd Stowarzyszenia.

2. Dyrektor szkoły odpowiada za przestrzeganie postanowień zawartych w Ustawie o Systemie

Oświaty, w części dotyczącej szkół niepublicznych z uprawnieniami szkół publicznych ,

w szczególności za:

a/ prawidłową realizację programu nauczania z uwzględnieniem obowiązujących podstaw

programowych;

b/ prawidłową konstrukcję szkolnego planu nauczania;

c/ realizację planu wychowawczego szkoły;

d/ realizację programu profilaktyki szkoły;

e/ opracowanie strategii rozwoju szkoły;

f/ przestrzeganie konwencji o prawach dziecka;

g/ klasyfikację uczniów przeprowadzaną zgodnie z zasadami ustalonymi przez ministra edukacji;

h/ wewnątrzszkolne ocenianie uczniów;

i/ prowadzenie dokumentacji szkolnej zgodnie z odrębnymi przepisami;

j/ opracowanie i realizację wewnątrzszkolnego systemu zapewniania jakości;

k/ stworzenie odpowiedniej atmosfery pracy i nauki, gwarantującej bezpieczeństwo psychiczne

i fizyczne uczniów oraz wszystkich pracowników szkoły.

2. Sprawuje nadzór pedagogiczny, a szczególnie:

a/ hospituje zajęcia dydaktyczno – wychowawcze nauczycieli zgodnie z przyjętym planem;

b/ tworzy przejrzysty system oceniania nauczycieli;

c/ tworzy warunki do powstania wewnątrzszkolnego systemu doskonalenia nauczycieli;

d/ zapewnia warunki do realizowania awansu zawodowego nauczycieli.

3. Jest przełożonym dla zatrudnionych w szkole nauczycieli oraz innych pracowników

szkoły, niebędących nauczycielami:

a/ ustala zakres obowiązków dla nauczycieli i innych pracowników szkoły;

b/ zatrudnia i zwalnia nauczycieli i innych pracowników po uzyskaniu pozytywnej opinii Zarządu

Stowarzyszenia

c/ przyznaje nagrody dyrektora i kary porządkowe;

d/ występuje z wnioskami w sprawach odznaczeń, wyróżnień po zasięgnięciu opinii Rady

4. Kieruje działalnością szkoły w zakresie:

a/ reprezentowania szkoły na zewnątrz;

b/ stwarzania warunków harmonijnego rozwoju psychofizycznego uczniów;

c/ sprawowania opieki nad uczniami;

d/ dysponowania środkami przewidzianymi w planie finansowym szkoły;

e/ dbałości o mienie szkoły;

f/ realizowania uchwał Rady Pedagogicznej podjętych w ramach jej kompetencji stanowiących;

g/ kierowania procesem rekrutacji uczniów;

h/ skreśleniu ucznia z listy uczniów szkoły w oparciu o uchwałę Rady Pedagogicznej;

i/ opracowania arkusza organizacyjnego Gimnazjum;

j/ innych zadań wynikających ze szczegółowych przepisów prawa oświatowego.

5. Zapewnia odpowiedni stan bezpieczeństwa i higieny pracy, przygotowując procedury dotyczące

zachowania podczas zagrożenia zdrowia i życia uczniów i pracowników szkoły.

6. Egzekwuje przestrzeganie przez uczniów i pracowników szkoły dbałości o czystość i estetykę

7. Sprawuje nadzór nad działalnością administracyjno-gospodarczą Gimnazjum.

8. Nadzór nad pracą dyrektora szkoły sprawuje Zarząd Stowarzyszenia.

§ 8

1. W przypadku nieobecności dyrektora szkoły zastępuje go  inny nauczyciel, którego wyznacza

dyrektor szkoły.

 

Rada Pedagogiczna

§ 9

1. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w Gimnazjum.

2. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest dyrektor Gimnazjum.

3. Przewodniczący przygotowuje i prowadzi zabrania Rady Pedagogicznej.

4. Rada Pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności, który nie może być sprzeczny ze

Statutem szkoły.

5. Rada Pedagogiczna tworzy na początku każdego roku szkolnego zespół wychowawców i zespół

nauczycieli uczących w danym oddziale.

6. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy:

a/ zatwierdzanie planów pracy Gimnazjum;

b/ podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów;

c/ podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych;

d/ ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli;

e/ uchwalanie zmian Statutu szkoły;

f/ występowanie z wnioskiem o odwołanie z funkcji dyrektora Gimnazjum;

g/ podejmowanie uchwał w sprawie skreślenia z listy uczniów.

7. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:

a/ organizację pracy szkoły, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych

i pozalekcyjnych;

b/ wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń i nagród.

8. Przewodniczący Rady Pedagogicznej ustala harmonogram spotkań Rady Pedagogicznej na

początku każdego roku szkolnego.

9. Spotkania Rady Pedagogicznej mogą odbywać się poza ustalonym harmonogramem zgodnie

z potrzebą.

10. Obecność wszystkich członków na zebraniach Rady jest obowiązkowa.

11. Zebrania Rady są protokołowane.

12. Uchwały Rady Pedagogicznej podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności co

najmniej połowy członków Rady.

13. Uchwały mają charakter aktu prawnego i są ewidencjonowane w rejestrze uchwał.

14. Dyrektor Gimnazjum wstrzymuje wykonanie uchwały podjętej w ramach kompetencji

stanowiącej, niezgodnej z przepisami prawa. O wstrzymaniu wykonania uchwały dyrektor

niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący Gimnazjum oraz organ sprawujący nadzór

pedagogiczny.

15. Rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór pedagogiczny sprawie zgodności uchwały z prawem

jest ostateczne.

16. Członkowie Rady Pedagogicznej są zobowiązani do objęcia tajemnicą spraw poruszanych

podczas posiedzeń Rady Pedagogicznej.

 

 

Samorząd Uczniowski

§ 10

1. Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie Gimnazjum.

2. Organy Samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów.

3.  Celem działania Samorządu jest:

a/ współtworzenie życia szkoły,

b/ dbania o nienaruszalność praw ucznia,

c/ współdziałanie z organami szkoły w zakresie określonym w przepisach prawa oświatowego oraz

wewnątrzszkolnych rad oświatowych.

4. Samorząd może przedstawiać Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi Gimnazjum wnioski i opinie

we wszystkich sprawach szkoły, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw

uczniów takich jak:

a/ prawo do zapoznania się z programem nauczania, z jego celem, treścią i stawianymi wymaganiami;

b/ prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu;

c/ prawo do organizowania życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji

miedzy wynikiem szkolnym a możliwością zaspokajania własnych zainteresowań;

d/ prawo do redagowania i wydawania własnej gazetki szkolnej;

e/ prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie

z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu z dyrektorem

Gimnazjum;

f/ prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna Samorządu;

g/ prawo opiniowania pracy nauczycieli podlegających ocenie zgodnie  z regulaminem Samorządu

5. Samorząd Uczniowski działa w oparciu o własny regulamin, który nie może być sprzeczny

ze statutem szkoły.

6. Regulamin określa zasady wybierania i działania organów Samorządu,  zasady oraz formy

działalności Samorządu.

7. Organem wykonawczym Samorządu jest Zarząd.

8. Nowo wybrany Zarząd dokonuje spośród grona pedagogicznego wyboru kandydata na opiekuna

Samorządu Uczniowskiego i przedstawia dyrektorowi szkoły.

9. Pracami Samorządu kieruje przewodniczący, a nad jej prawidłową realizacją czuwa opiekun

Samorządu.

10. Samorząd Uczniowski ma prawo nieodpłatnie korzystać ze sprzętu, jakim szkoła dysponuje

i organizować biletowe (dochodowe) imprezy kulturalno – rozrywkowe, finansując swoją

działalność ze środków zgromadzonych w ten sposób. Ponad to ma prawo korzystać

z dofinansowania ze środków zgromadzonych przez szkołę i Radę Rodziców.

11. Kontrolę nad działalnością finansową sprawuje opiekun i Komisja Rewizyjna wyłoniona z SU.

12. Obowiązki opiekuna Samorządu:

1) czuwanie nad prawidłową i zgodną ze Statutem i regulaminem SU działalnością Samorządu,

2) dbanie o prawidłowe gospodarowanie funduszami zgromadzonymi przez SU,

3) czuwanie nad właściwym prowadzeniem dokumentacji działalności SU,

4) uczestniczenie w pracach Zespołu Wychowawczego,

13. Przedstawiciele Samorządu są rzecznikami uczniów i z tego tytułu nie mogą ponosić żadnych

 

Rada Rodziców

§ 11

1. W szkole może działać Rada Rodziców stanowiąca reprezentację rodziców uczniów Gimnazjum.

2. Zasady tworzenia Rady Rodziców ustala ogół rodziców Gimnazjum.

3. Rada Rodziców działa w oparciu o własny regulamin, który określa szczegółowe zasady i tryb jej

działania.

4. Regulamin Rady Rodziców nie może być sprzeczny ze statutem szkoły.

5. Rada Rodziców może występować do Rady Pedagogicznej i dyrektora Gimnazjum z wnioskami

i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw szkoły.

6. W celu wspierania działalności statutowej szkoły Rada Rodziców może gromadzić fundusze

z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł.

7. Rada Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną uchwala:

a/  program wychowawczy szkoły obejmujący wszystkie treści i działania  wychowawcze skierowane

do uczniów, a realizowane przez nauczycieli,

b/ program profilaktyki dostosowany do potrzeb danego środowiska, obejmujący wszystkie treści

i działania o charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców.

6. W przypadku, gdy Rada Rodziców w terminie do 30 dni od daty rozpoczęcia  roku szkolnego nie

uzyska porozumienia w kwestii programu wymienionego w ustępie 7a lub 7b, program ten ustala

dyrektor w uzgodnieniu z organem nadzorującym.

  1. Rada Rodziców przedstawia swoją opinię na temat oceny dorobku zawodowego nauczyciela,

zgodnie z art. 9c ust. 6 Karty Nauczyciela.

 

Zasady współdziałania organów szkoły

§ 12

1. Autonomiczne działanie i podejmowanie decyzji w ramach posiadanych kompetencji.

2. W sprawach konfliktowych pomiędzy organami szkoły decyzje podejmuje i rozstrzyga dyrektor

Gimnazjum,  jeżeli nie jest on stroną w konflikcie.

3. W przypadku, gdy dyrektor uczestniczy w sporze, konflikt jest rozstrzygany przez organ

prowadzący, a w razie odwołania, decyzję ostateczną podejmuje organ nadzoru pedagogicznego

lub sąd pracy.

4. Organy szkoły działają zgodnie ze swoimi regulaminami i Statutem Gimnazjum.

5. Organy szkoły są zobowiązane do współdziałania i kierowania się w swej działalności nadrzędnym

interesem, jakim jest dobro uczniów i wizerunek placówki.

 

 

ROZDZIAŁ IV

Organizacja Gimnazjum

§ 13

1. Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno – wychowawczych, przerw świątecznych

oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy prawa oświatowego w sprawie organizacji roku

2. Rok szkolny dzieli się na dwa semestry:

a/ I semestr trwa od dnia rozpoczęcia zajęć dydaktyczno-wychowawczych we wrześniu do ostatniego

piątku poprzedzającego ferie zimowe,

b/ II semestr trwa od poniedziałku wypadającego bezpośrednio po feriach  zimowych do dnia

zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

§ 14

1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym oraz liczbę

nauczycieli w podziale na stopnie awansu zawodowego ustala arkusz organizacji Gimnazjum

opracowany przez dyrektora, z uwzględnieniem szkolnego planu nauczania, o którym mowa

w przepisach w sprawie ramowych planów nauczania, do 30 kwietnia i zatwierdzony przez organ

prowadzący do 30 maja każdego roku.

§ 15

1. Organizację stałych, dodatkowych i nadobowiązkowych zajęć precyzuje tygodniowy rozkład

zajęć ustalony przez dyrektora szkoły na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego,

z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy.

§ 16

1. Podstawową jednostką organizacyjną Gimnazjum jest oddział.

2. Oddział można dzielić na grupy na zajęciach z języków obcych i informatyki oraz na zajęciach, dla

których z treści programu nauczania wynika konieczność prowadzenia ćwiczeń, w tym

3. Podział na grupy jest obowiązkowy na zajęciach z języków obcych i informatyki w oddziałach

liczących powyżej 24 uczniów oraz podczas ćwiczeń, w tym laboratoryjnych, w oddziałach

liczących powyżej 28 uczniów.

4. W przypadku oddziałów liczących odpowiednio: mniej niż 24 uczniów lub mniej niż 28, podziału

na grupy na zajęciach, o których mowa w ust. 2, można dokonywać za zgodą organu prowadzącego

szkołę.

5. Zajęcia z wychowania fizycznego prowadzone są w grupach liczących od 12 do 26 uczniów, jeśli

warunki organizacyjne umożliwiają dzielenie na grupy.

6. W oddziale nie powinno być więcej niż 30 uczniów.

 

§ 17

1. Podstawową formą pracy szkoły są zajęcia dydaktyczne i wychowawcze prowadzone w systemie

klasowo-lekcyjnym.

2. Godzina lekcyjna trwa 45 minut.

3. Dyrektor Gimnazjum w porozumieniu z Radą Pedagogiczną i w uzgodnieniu z organem

prowadzącym ustala zasady prowadzenia niektórych zajęć dydaktycznych i dodatkowych (np.

zajęcia z wychowania fizycznego, religii, zajęcia wyrównawcze, nauczanie języków obcych, koła

zainteresowań), które mogą być prowadzone poza systemem klasowo-lekcyjnym w grupach

oddziałowych lub międzyoddziałowych.

§ 18

1. W Gimnazjum może być prowadzona działalność innowacyjna i eksperymentalna według

odrębnych przepisów, jeżeli organ prowadzący szkołę wyrazi zgodę na finansowanie planowanych

działań.

2. Uchwały w sprawach wprowadzania innowacji edukacyjnych podejmuje Rada Pedagogiczna.

3. Działalność, o której mowa w ust. 1 może być prowadzona na podstawie programów

opracowanych przez szkołę lub zainicjowanych przez władze oświatowe.

§ 19

1. Gimnazjum współpracuje w zakresie czytelnictwa z biblioteką  Liceum Ogólnokształcącego

im. Jana Kochanowskiego w Zwoleniu.

2. Zasady korzystania z biblioteki określa  porozumienie między Stowarzyszeniem a dyrektorem

§ 20

1. Gimnazjum współpracuje w zakresie profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej

z Samodzielnym Zespołem Zakładów Opieki Zdrowotnej w Zwoleniu.

§ 21

1. Dyrektor szkoły nadzoruje opracowanie dokumentu korelującego współpracę Gimnazjum z innymi

placówkami w zakresie realizacji zadań statutowych szkoły.

 

 

ROZDZIAŁ V

Współpraca z rodzicami

§ 22

1. Szkoła zapewnia rodzicom prawo do znajomości programu wychowawczego  szkoły poprzez:

a/ systematyczne (co najmniej raz w roku szkolnym) zapoznawanie ich przez wychowawców klas,

b/ możliwość zapoznania się z nim w bibliotece szkolnej,

c/ stworzenie możliwości skopiowania programu.

2. Informację o zmianach w Statucie rodzice uzyskują:

a/ w czasie spotkań dyrektora szkoły z Radą Rodziców,

b/ od wychowawców klas w czasie semestralnych i międzysemestralnych spotkań,

c/ w trakcie procedury wprowadzania zmian w zapisach statutowych, przed  wprowadzeniem których

dyrektor szkoły ma obowiązek zasięgnięcia opinii Zarządu Rady Rodziców,

d/ na stronie internetowej szkoły,

e/ poprzez możliwość zapoznania się z nim w bibliotece szkolnej.

3. Szkoła stwarza rodzicom (prawnym opiekunom) możliwość systematycznej wymiany informacji

oraz dyskusji na tematy wychowawcze poprzez organizowanie:

a/ ogólnych spotkań, odbywających się nie rzadziej niż raz na semestr,

b/ indywidualnych spotkań podczas przerw lekcyjnych i po zajęciach lekcyjnych – po uprzednim

umówieniu się z wychowawcą, nauczycielem lub dyrektorem szkoły,

c/ spotkań zespołów udzielających pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom o szczególnych

potrzebach edukacyjnych – po uprzednim poinformowaniu o ich terminie rodziców (prawnych

opiekunów) ucznia,

d/ przekazywania na piśmie informacji o przewidywanych oraz o wystawionych śródrocznych

i rocznych ocenach klasyfikacyjnych.

4. Dyrektor i nauczyciele szkoły współpracują z rodzicami (prawnymi opiekunami) uczniów

w sprawach dotyczących kształcenia, wychowania i opieki, poprzez:

a/ informowanie rodziców o postępach w nauce i zachowaniu ich dzieci w szkole,

b/ analizowanie z rodzicami cech psychofizycznych ucznia, jego postępów i trudności w nauce oraz

potrzeb w celu stworzenia optymalnych warunków rozwoju,

c/ informowanie rodziców o najwłaściwszych zasadach postępowania z młodzieżą w domu

rodzinnym,

d/ wspólne z rodzicami ustalenie zakresu, w którym uczeń (ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi)

wymaga pomocy psychologiczno-pedagogicznej z uwagi na indywidualne potrzeby rozwojowe

i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne, w tym szczególne uzdolnienia  i opracowywanie

Planu Działań Wspierających lub Indywidualnego Programu Edukacyjno-Terapeutycznego,

e/ diagnozowanie zapotrzebowania poszczególnych uczniów na informacje  edukacyjne i zawodowe

oraz pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej.

5. Współpraca szkoły z rodzicami (prawnymi opiekunami) powinna być stała i systematyczna.

Powinna jednak być niewymuszona, ale odpowiadająca potrzebom i możliwościom zarówno

uczniów, jak i ich rodziców.

 

Prawa i obowiązki rodziców

§ 23

1. Rodzice (prawni opiekunowie ) mają prawo do:

a/ znajomości zadań i zamierzeń dydaktyczno-wychowawczych w danej klasie i szkole,

b/ znajomości Statutu Szkoły oraz regulaminu oceniania, klasyfikowania i promowania,

c/ rzetelnej informacji na temat osobowości swego dziecka, jego zachowania, jego uzdolnień,

postępów, a także przyczyn trudności w nauce,

d/ uzyskiwania informacji i porad w sprawach wychowania oraz dalszego kształcenia swych dzieci,

e/ wyrażania i przekazywania organowi sprawującemu nadzór nad szkołą opinii na temat jej pracy,

f/ współtworzenia programu wychowawczego i programów profilaktycznych szkoły,

g/ współpracy z nauczycielami i dyrekcją w różnych dziedzinach działalności szkoły,

m.in. współtworzenia wewnątrzszkolnego prawa oświatowego,

h/ zapoznania się z dokumentami szkolnymi dotyczącymi praw, obowiązków, zasad dotyczących

funkcjonowania ich  dziecka w szkole,

i/ bycia wybieranym do trójki klasowej oraz do organów przedstawicielskich Rady Rodziców,

j/ uzyskiwania informacji o negatywnym zachowaniu, udzielonej karze  lub wypadku (nagłej

chorobie) ich dziecka w szkole,

k/ uzyskiwania porady od pedagoga szkolnego, wychowawcy klasy, nauczyciela lub dyrektora

szkoły w zakresie postępowania i pracy z dzieckiem,

l/ uczestniczenia w różnych formach pedagogizacji:

ł/ uczestniczenia w życiu kulturalnym szkoły,

m/ respektowania uprawnień wynikających z WSO,

n/ współpracy z zespołem powołanym do udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-

pedagogicznej ich dziecku.

2. Rodzice mają prawo wyrażania i przekazywania organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny

opinii na temat pracy szkoły:

a/ dyrektor szkoły ma obowiązek wywieszenia w ogólnodostępnym miejscu informacji o siedzibie

i godzinach pracy Mazowieckiego Kuratorium  Oświaty w Warszawie oraz Delegatury

w Radomiu wraz z  numerami telefonu,

b/ na życzenie rodziców lub pracownika nadzoru pedagogicznego, dyrektor  szkoły jest zobowiązany

zorganizować spotkanie rodziców z przedstawicielami organu nadzorującego szkołę,

3. Rodzice uczniów (prawni opiekunowie) mogą uzyskać informację i poradę  w sprawach

wychowania i dalszego kształcenia swych dzieci podczas:

a/ indywidualnych konsultacji z wychowawcą, dyrektorem szkoły, pedagogiem szkolnym

(w godzinach ich pracy lub w innym umówionym wcześniej terminie),

b/ konsultacji ze szkolnym doradcą zawodowym (w umówionym wcześniej terminie),

c/ podczas pedagogizacji prowadzonej przez dyrektora szkoły, wychowawcę oraz specjalistów

pracujących w Szkole lub spoza szkoły, zaproszonych przez dyrektora szkoły z własnej inicjatywy

lub na wniosek jednego z organów szkoły,

d/ w trakcie indywidualnych konsultacji w Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Zwoleniu lub

innej poradni specjalistycznej,

e/ warsztatów i szkoleń dla rodziców uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

§ 24

1. Rodzice (prawni opiekunowie) mają obowiązek :

a/ zapoznania się ze Statutem szkoły i przestrzegania go w zakresie ich dotyczącym,

b/ zapewnić dziecku odpowiednie warunki kształcenia się,

c/ utrzymywać stały kontakt z wychowawcą klasy i interesować się postępami w nauce i zachowaniu

swojego dziecka,

d/ zapewnić regularne uczęszczanie dziecka do szkoły,

e/ zwalniać ucznia z lekcji tylko w uzasadnionych przypadkach,

f/ usprawiedliwiać w terminie nieobecności dziecka w szkole,

g/ kontrolować uczęszczanie dziecka do szkoły

h/ przekazywać wychowawcy ważne informacje o problemach, mogących mieć wpływ na wyniki

nauce i zachowanie dziecka,

i/ brać odpowiedzialność za działania swojego dziecka wymierzone przeciw społeczności szkolnej

lub mieniu szkolnemu.

2. W przypadku nie wypełniania przez rodziców zadań wychowawczych i opiekuńczych dyrektor ma

obowiązek podjęcia działań mających na celu:

a/ poinformowanie  rodziców (opiekunów prawnych) o konsekwencjach braku opieki nad dzieckiem,

b/ w przypadku nieskuteczności pouczenia rodziców,  zawiadomienie o zaistniałej sytuacji

Wydziału Rodzinnego  i Nieletnich Sądu Rejonowego.

3. Rodzice  (prawni opiekunowie) powinni mieć również swój udział w kształtowaniu pozytywnego

wizerunku szkoły.

 

ROZDZIAŁ VI

Nauczyciele i inni pracownicy Gimnazjum

§ 25

1. Dyrektor zatrudnia nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi po uzyskaniu pozytywnej

opinii organu prowadzącego (Zarządu Stowarzyszenia).

2. Zasady zatrudniania nauczycieli i innych pracowników określają odrębne przepisy.

3. Zakres czynności nauczycieli, pracowników administracji i obsługi określa Dyrektor Gimnazjum.

4. Nauczyciel jest funkcjonariuszem publicznym i jako taki podlega szczególnej ochronie prawnej,

gdyż działa w imieniu państwa. Jednocześnie status ten wiąże się ze zwiększoną

odpowiedzialnością i surowszymi sankcjami w sytuacji przekroczenia swoich uprawnień lub

niedopełnienia obowiązków.

§ 26

1.Nauczyciel zobowiązany jest rzetelnie prowadzić pracę dydaktyczno- wychowawczą i opiekuńczą

oraz rozwijać osobowość własną i powierzonych jego opiece uczniów, w tym:

a/ zapoznać się z aktualnym stanem prawnym w oświacie,

b/ dbać o prawidłowy przebieg procesu dydaktycznego zgodnie z obowiązującymi programami

nauczania,

c/ rzetelnie i systematycznie przygotowywać się do każdych zajęć dydaktyczno-wychowawczych,

d/ na prośbę ucznia wyjaśnić trudne i niezrozumiałe treści lekcji,

e/ określić standardy wymagań edukacyjnych, opracować rozkłady materiału z nauczanego

przedmiotu oraz przedmiotowy system oceniania i zapoznać z nimi uczniów i rodziców,

f/ systematycznie i w różnych formach sprawdzać wiedzę i umiejętności ucznia,

g/ w sposób jawny oceniać uczniów,

h/ brać czynny udział w pracach Rady Pedagogicznej i jej zespołach oraz realizować przyjęte

uchwały,

i/ doskonalić umiejętności dydaktyczne i podnosić poziom wiedzy merytorycznej po przez

samokształcenie oraz udział w formach doskonalenia organizowanych przez szkołę i instytucje do

tego upoważnione,

j/ przestrzegać zapisów WSO,

k/ dbać o pomoce naukowe i sprzęt szkolny, zapewnić bezpieczne ich użytkowanie,

l/ zapewnić dyscyplinę, porządek i bezpieczeństwo w czasie zajęć dydaktycznych, przerw

międzylekcyjnych oraz innych zajęć organizowanych przez szkołę,

ł/ prawidłowo prowadzić dokumentację pedagogiczną w zakresie swojego przedmiotu,

m/ prawidłowo i terminowo wypełniać dokumentację przebiegu nauczania,

n/ odbywać zastępstwa oraz pełnić dyżury wyznaczone przez dyrekcję szkoły,

o/ indywidualizować pracę z uczniem na obowiązkowych i dodatkowych zajęciach edukacyjnych,

odpowiednio do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia,

p/ realizować zajęcia opiekuńczo wychowawcze uwzględniające potrzeby i zainteresowania uczniów

w wyznaczone przez dyrektora szkoły dni dodatkowo wolne od zajęć dydaktycznych ,

r/ diagnozować niepowodzenia uczniów zagrożonych oceną niedostateczną w konsultacji

z wychowawcą klasy, pedagogiem/psychologiem szkolnym, rodzicami (opiekunami prawnymi).

s/ do 31 maja danego roku szkolnego złożyć wniosek do dyrektora szkoły o dopuszczenie programu

nauczania obowiązującego w przyszłym roku szkolnym,

t/ monitorować realizację podstawy programowej i zgłaszać do dyrektora szkoły zagrożenia

realizacji podstawy programowej w danym semestrze lub roku szkolnym.

2. Nauczyciel jest szczególnie odpowiedzialny za:

a/ wychowanie młodzieży w umiłowaniu ojczyzny i poszanowania „Konstytucji RP”, w duchu

humanizmu, tolerancji, wolności sumienia, sprawiedliwości społecznej i szacunku do pracy,

b/ kształtowanie u uczniów postaw moralnych i obywatelskich zgodnie z ideą demokracji, pokoju

i przyjaźni między narodami,

c/ życie, zdrowie i bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów,

d/ prawidłowy przebieg procesu dydaktycznego, zgodny z osiągnięciami współczesnej nauki,

e/ stymulowanie rozwoju psychofizycznego uczniów, ich zdolności, zainteresowań oraz pozytywnych

cech charakteru w oparciu o rozpoznawanie potrzeb uczniów,

f/ bezstronność i obiektywizm w ocenie uczniów,

g/ sprawiedliwe traktowanie wszystkich uczniów,

h/ udzielanie pomocy uczniom w eliminowaniu niepowodzeń szkolnych,

i/ organizację młodzieżową powierzoną jego opiece,

j/ stałe doskonalenie umiejętności dydaktycznych i podnoszenie poziomu wiedzy merytorycznej,

k/ swój warsztat pracy i jego doskonalenie,

l/  za stan pracowni oraz powierzonego sprzętu i pomocy naukowych.

§ 27

7. Nauczyciel ma prawo do:

a/ poszanowania godności,

b/ niezawisłości i autonomiczności pracy i swobodnego zrzeszania,

c/ pomocy merytorycznej ze strony Dyrektora Gimnazjum, rady pedagogicznej, pedagoga

i instytucji wspierających pracę Gimnazjum,

d/ prowadzenia innowacji i eksperymentów pedagogicznych zatwierdzonych uchwałą rady

pedagogicznej,

e/ swobodnego wyrażania sądów, opinii i przekonań dotyczących życia szkoły,

f/  występowanie do Dyrektora Gimnazjum z wnioskiem o dokonanie oceny pracy,

g/ sprawiedliwej i jawnej oceny swojej pracy,

h/ zapoznania się z opinią osoby hospitującej na temat hospitowanych zajęć,

i/ odwołania się od niesłusznej jego zdaniem oceny swojej pracy do organu nadzorującego

w ciągu  14 dni od daty powiadomienia o ocenie,

j/ wpływania , w ramach uprawnień członka Rady Pedagogicznej, na plan i  organizację pracy

szkoły,

k/ decydowania w sprawach wyboru form i metod pracy lekcyjnej, programów, podręczników

i środków dydaktycznych w nauczaniu swojego przedmiotu oraz wnioskowania do dyrektora

szkoły w sprawie dopuszczania do użytku szkolnego programów nauczania,

l/ wyboru zestawu podręczników do realizowanych zajęć edukacyjnych,

ł/ decydowania o ocenie bieżącej, semestralnej i rocznej z zajęć edukacyjnych swoich uczniów,

m/ współdecydowanie o ocenie z zachowania swoich uczniów,

n/ wnioskowania w sprawie nagród, wyróżnień i kar dla swoich uczniów,

o/ wezwania do szkoły, w porozumieniu z wychowawcą, rodzica (prawnego opiekuna) ucznia,

p/ organizowania konkursów, turniejów, zawodów na szczeblu szkolnym,

r/ wyposażenia w środki i materiały niezbędne do realizacji przydzielonych zadań.

§ 28

1. Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą zespół, którego zadaniem jest:

a/ ustalenie zestawu programów nauczania dla danego oddziału oraz jego modyfikowanie w miarę

potrzeb;

b/ zorganizowanie współpracy nauczycieli dla uzgodnienia sposobów realizacji programów

nauczania;

c/ korelowanie treści nauczania przedmiotów pokrewnych;

d/ wymiana doświadczeń w zakresie metod i form pracy dydaktyczno-wychowawczej,

e/ wypracowanie form pomocy uczniom z deficytami rozwojowymi oraz form pracy z uczniem

szczególnie uzdolnionym;

f/ organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego oraz doradztwa metodycznego

dla początkujących nauczycieli;

g/ prowadzenie pracy dydaktyczno – wychowawczej zgodnie z koncepcją planu wychowawczego

i programu profilaktyki szkoły;

h/ analiza osiągnięć uczniów,

i/  analiza podręczników pod kątem integracji treści nauczania z przedmiotów pokrewnych oraz

możliwości uczniów przed dopuszczeniem ich do użytku w szkole.

2. Nauczyciele mogą tworzyć zespoły wychowawcze, zespoły przedmiotowe lub inne zespoły

problemowo – zadaniowe.

3. Pracą zespołu kieruje przewodniczący powołany przez dyrektora Gimnazjum.

4. Nauczyciel ma obowiązek współpracować z pedagogiem szkolnym i innymi specjalistami

świadczącymi kwalifikowaną pomoc na rzecz uczniów.

§ 29

1. Nauczyciel odpowiada służbowo przed dyrektorem Gimnazjum za:

a/ nieprzestrzeganie procedury postępowania po zaistnieniu wypadku uczniowskiego;

b/ tragiczne skutki wynikłe z braku swego nadzoru nad bezpieczeństwem uczniów na zajęciach

szkolnych, pozaszkolnych, w czasie przydzielonych mu dyżurów;

c/ nieznajomość obowiązujących w szkole procedur;

d/ nieznajomość dokumentów regulujących organizację pracy szkoły;

e/ nieprzestrzeganie statutu Gimnazjum i innych przepisów regulujących pracę Gimnazjum;

d/ nieprzestrzeganie dyscypliny pracy;

f/ wpływanie na negatywny wizerunek nauczyciela i szkoły.

§ 30

1. Oddziałem klasy opiekuje się nauczyciel wychowawca.

2. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej wskazane jest, aby wychowawca

opiekował się danym oddziałem w ciągu całego etapu edukacyjnego.

3. Formy spełniania zadań wychowawcy powinny być dostosowane do potrzeb uczniów oraz

warunków środowiskowych Gimnazjum.

4. Wychowawca winien uwzględnić w swojej pracy koncepcję programu wychowawczego i programu

profilaktyki szkoły.

5. Wychowawca ma szczególną uwagę zwrócić na zadania szkoły zapisane w podstawie programowej

kształcenia ogólnego, na kształtowanie postawy tolerancji i humanitaryzmu.

6. Wychowawca klasy jest powoływany przez dyrektora szkoły.

7. Wychowawca klasy w szczególności:

a/ otacza indywidualną opieką każdego wychowanka;

b/ planuje i organizuje, wspólnie z uczniami i ich rodzicami różne formy życia zespołowego, ustala

treści i formy lekcji wychowawczych w oparciu o program wychowawczy szkoły;

c/ współdziała z nauczycielami uczącymi w jego klasie, uzgadniając z nimi i koordynując ich

działania wychowawcze wobec ogółu uczniów a także wobec tych, którym potrzebna jest

indywidualna opieka (dotyczy to uczniów zdolnych, jak i mających różne trudności

i niepowodzenia);

d/ utrzymuje kontakt z rodzicami uczniów w celu poznania i ustalenia potrzeb opiekuńczo –

wychowawczych ich dzieci;

e/ informuje rodziców o postępach w nauce i zachowaniu dzieci na wywiadówkach i podczas

spotkań indywidualnych;

f/ odpowiednio współpracuje z pedagogiem szkolnym i innymi specjalistami świadczącymi

kwalifikowaną pomoc w rozpoznawaniu potrzeb i trudności, a także zainteresowań

i szczególnych uzdolnień uczniów.

8. Wychowawca klasy opracowuje program pracy wychowawczej na dany rok szkolny i przedstawia

do zaopiniowania uczniom, swoim wychowankom oraz ich rodzicom (opiekunom prawnym) klasy.

9. Wychowawca klasy prowadzi teczkę lub zeszyt, w którym odnotowuje uwagi i spostrzeżenia

o uczniach, w tym o udzielonych im nagrodach i karach.

10.Wychowawca wykonuje czynności administracyjne dotyczące oddziału, a w szczególności

prowadzi dokumentację przebiegu nauczania i opieki nad uczniami.

11. Wychowawca jest odpowiedzialny za zapoznanie uczniów z prawem szkolnym, w tym ze statutem

i innymi dokumentami regulującymi organizację Gimnazjum.

12. Wychowawca jest odpowiedzialny za zapoznanie rodziców (prawnych opiekunów) dziecka ze

statutem szkoły.

 

 

ROZDZIAŁ VII

Uczniowie Gimnazjum

§ 31

1. Do klasy pierwszej Gimnazjum przyjmowani są uczniowie, którzy ukończyli sześcioletnią szkołę

podstawową.

2. Nauka w Gimnazjum jest obowiązkowa i trwa do jego ukończenia, nie dłużej jednak niż do końca

roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym uczeń kończy 18 lat.

3. Gimnazjum nie ma określonego obwodu szkolnego.

4. Dyrektor decyduje o przyjęciu uczniów do klasy pierwszej Gimnazjum oraz klas programowo

wyższych ( zgodnie z obowiązującymi przepisami).

5. Do klasy pierwszej przyjmowani są uczniowie na podstawie świadectwa ukończenia szkoły

podstawowej zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami rekrutacji do Gimnazjum. Do

klas programowo wyższych uczniowie przyjmowani są w miarę wolnych miejsc, po wcześniejszej

rozmowie Dyrektora z rodzicami ( prawnymi opiekunami ) i samym uczniem.

6. Dyrektor sprawuje kontrolę i dokumentuje spełnianie obowiązku szkolnego.

7. Na wniosek rodziców ucznia oraz po zasięgnięciu opinii psychologiczno -pedagogicznej dyrektor

może wyrazić zgodę na realizację obowiązku szkolnego poza szkołą.

 

Zasady rekrutacji do Gimnazjum

§ 32

1. W celu przeprowadzenia rekrutacji do klas pierwszych dyrektor szkoły może  powołać Szkolną

Komisję Rekrutacyjną.

2. W przypadku powołania Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej dyrektor Gimnazjum wyznacza jej

przewodniczącego i określa zadania jej członków.

3. Do zadań Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej należy w szczególności:

a/ opracowanie szczegółowego regulaminu rekrutacji do klas pierwszych Gimnazjum zawierającego

zasady i kryteria przeliczania osiągnięć uczniów na punkty oraz zasady postępowania w przypadku

gdy liczba miejsc jest mniejsza niż liczba kandydatów, a kilku kandydatów uzyskało tę samą ilość

punktów;

b/ ustalenie na podstawie wyników postępowania kwalifikacyjnego i ogłoszenie listy kandydatów

przyjętych do szkoły;

c/ sporządzenie protokołu postępowania kwalifikacyjnego.

4. Regulamin rekrutacji opracowany przez Szkolną Komisję Rekrutacyjną wymaga akceptacji

dyrektora Gimnazjum.

5. Regulamin Rekrutacji do Klas Pierwszych stanowi załącznik do Statutu.

6.Ustalenia Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej  podejmowane są w formie decyzji.

7. Pracę Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej nadzoruje dyrektor szkoły.   

8. W przypadku niepowołania Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej obowiązki wymienione w ust. 3

i 11 spoczywają na dyrektorze szkoły.

9. Obowiązkiem dyrektora Szkoły jest podanie do publicznej wiadomości zasad i kryteriów rekrutacji

do Gimnazjum.

10. Rodzice (prawni opiekunowie dziecka) mają obowiązek dostarczyć do sekretariatu szkoły,

w terminie ustalonym przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty, następujące dokumenty:

a/ podanie do dyrektora Gimnazjum,

b/ świadectwo ukończenia szkoły podstawowej,

c/ zaświadczenie o udziale w sprawdzianie po klasie VI szkoły podstawowej oraz wyniki OKE,

c/ dwa zdjęcia legitymacyjne,

d/ udokumentowane osiągnięcia kandydata lub ich kopie potwierdzone przez szkołę podstawową,

e/ odpis aktu urodzenia.

11. O przyjęciu kandydatów do klasy pierwszej Gimnazjum  decyduje Szkolna Komisja

Rekrutacyjna ( z zastrzeżeniem ust. 8) w oparciu o kryteria zawarte w Regulaminie Rekrutacji ,

uwzględniające:

1) oceny z języka polskiego i czterech wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych;

2) osiągnięcia ucznia:

a/ ukończenie szkoły podstawowej z wyróżnieniem,

b/ szczególne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej;

3) wyniki sprawdzianu po klasie VI szkoły podstawowej;

4) ocenę z zachowania;

5) rozmowę kwalifikacyjną.

12.Szkolna Komisja Rekrutacyjna decyduje o przyjęciu ucznia do Gimnazjum zwykłą większością

głosów, a decyzję tę podejmuje w oparciu o analizę przedłożonych przez  kandydatów

dokumentów oraz rozmowę kwalifikacyjną.

13. W przypadku gdy liczba miejsc jest mniejsza niż liczba kandydatów pierwszeństwo w przyjęciu

do Gimnazjum mają uczniowie z największą liczbą punktów.

14. Niedostarczenie w  terminie oryginału świadectwa oraz zaświadczenia o udziale w sprawdzianie,

oznacza rezygnację kandydata z nauki w Gimnazjum. Szkoła  może wówczas zaproponować

naukę tym kandydatom, którzy w postępowaniu rekrutacyjnym uzyskali najwięcej punktów, ale

nie znaleźli się na liście przyjętych.

15. W przypadku uzyskania przez kilku kandydatów jednakowej liczby punktów dopuszcza się

stosowanie przez Szkolną Komisję Rekrutacyjną kryteriów pomocniczych. Są to:

a/ dobro ucznia,

b/ dobro szkoły,

c/ opinia ucznia w środowisku szkolnym i społecznym.

16. Dopuszcza się przyjęcie do Gimnazjum ucznia , który w postępowaniu rekrutacyjnym uzyskał

mniej punktów w stosunku do innych  kandydatów ze względu na dobro dziecka, związane z jego

sytuacją rodzinną, finansową, losową.

17. Laureaci konkursów o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim, których program

obejmuje w całości lub poszerza treści podstawy programowej co najmniej jednego

przedmiotu, przyjmowani są do Gimnazjum niezależnie od kryteriów, o których mowa

w ust. 11.

18. Termin postępowania Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej ustala się wg kalendarza szkolnego.

19. Wszystkie spory wynikłe w trakcie przeprowadzania rekrutacji do Gimnazjum rozstrzyga

dyrektor szkoły.

20. Rodzice (prawni opiekunowie) mają prawo odwołać się od decyzji Szkolnej Komisji

Rekrutacyjnej do dyrektora szkoły w terminie siedmiu dni od ogłoszenia wyników.

21. Decyzja dyrektora o przyjęciu ucznia do szkoły jest ostateczna.

§ 33

1. Do klasy programowo wyższej w gimnazjum przyjmuje się ucznia na podstawie:

1) świadectwa ukończenia klasy programowo niższej oraz odpisu arkusza ocen wydanego przez

szkołę, z której uczeń odszedł,

2) świadectwa (zaświadczenia) wydanego przez szkołę za granicą i ostatniego świadectwa szkolnego

wydanego w Polsce.

2. Sposób i warunki przyjmowania uczniów z innych gimnazjów lub powracających  z zagranicy

regulują odrębne przepisy.

 

Zasady bezpieczeństwa uczniów

§ 34

1. Szkoła organizuje uczniom warunki pobytu zapewniające bezpieczeństwo  oraz ochronę przed

przemocą, uzależnieniami, demoralizacją oraz innymi  przejawami patologii społecznej poprzez:

1) ograniczenie kontaktów młodzieży w czasie przerw z osobami spoza  szkoły,

2) systematyczną wymianę informacji z policją nt. patologii,

3) bezwzględny zakaz używania środków odurzających na terenie obiektów  szkolnych, w czasie zajęć

i imprez szkolnych,

4) systematyczne diagnozowanie zjawisk patologicznych wśród młodzieży ,

5) dyżury nauczycieli,

6) włączenie rodziców do dyżurów na dyskotekach oraz wycieczkachszkolnych,

7) propagowanie pozytywnych wzorców i zachowań,

8) prowadzenie zajęć profilaktycznych,

9) systematyczne informowanie rodziców o skali zagrożenia patologiami,

10) ustalenie i egzekwowanie form bezpiecznego zachowania uczniów,

11) utrzymywanie stałego kontaktu z instytucjami wspomagającymi rodziców oraz młodzież w celu

zorganizowania efektywnej pomocy (otoczenie opieką).

§ 35

1. Za bezpieczeństwo fizyczne i psychiczne uczniów przebywających w szkole w czasie zajęć

odpowiada  nauczyciel prowadzący zajęcia.

2. W pomieszczeniach o zwiększonym ryzyku (sala gimnastyczna i pracownia komputerowa)

nauczyciele obowiązani są do opracowania i zapoznania uczniów z regulaminami tych

pomieszczeń.

3.W czasie przerw uczniowie opuszczają klasopracownie.

4.Za porządek pozostawiony przez uczniów po zakończonej lekcji odpowiada nauczyciel

prowadzący zajęcia.

5.W czasie przerw między lekcjami dyżur na korytarzach pełnią nauczyciele według opracowanego

6.Nauczyciel dyżurujący odpowiada w tym czasie za bezpieczeństwo uczniów.

§ 36

1. W Gimnazjum obowiązuje zakaz opuszczania terenu szkoły przez uczniów w czasie przerw, zajęć

edukacyjnych i zajęć pozalekcyjnych w godzinach, w których zgodnie z planem powinni

przebywać na terenie szkoły.

2. Za teren szkoły rozumie się również plac przed szkołą.

3. Uczniowie mogą wychodzić podczas przerw na plac przed szkołą, kiedy zezwalają na to warunki

§ 37

1. W przypadku nieobecności nauczyciela opiekę nad uczniami sprawuje wyznaczony nauczyciel.

2. Harmonogram zastępstw sporządza Dyrektor szkoły lub wyznaczony przez niego nauczyciel.

3. Zastępstwo obejmuje również dyżur pełniony przez nauczyciela podczas przerwy.

§ 38

1. Nad bezpieczeństwem uczniów podczas imprez szkolnych, wycieczek, wyjazdów na zawody lub

konkursy czuwają kierownik wycieczki i opiekunowie.

2. Obowiązki kierownika i opiekuna wycieczki regulują odrębne przepisy.

3. Harmonogram i program wycieczki szkolnej (wyjazdy na zawody i konkursy) winien być

opracowany przez kierownika wycieczki i zatwierdzony przez dyrektora Gimnazjum.

4. Karta wycieczki winna być opracowana przez jej kierownika i zatwierdzona przez dyrektora

Gimnazjum na 2 dni przed planowaną imprezą.

5. Udział uczniów niepełnoletnich w wycieczkach, wyjazdach na zawody i konkursy wymaga

pisemnej  zgody rodziców (opiekunów prawnych).

§ 39

1. Zasady udzielania uczniom pierwszej pomocy i procedury postępowania w razie zaistnienia

wypadku z udziałem uczniów określają odrębne przepisy.

2. Zasady postępowania w sytuacjach kryzysowych określają odrębne przepisy.

3. Wszyscy pracownicy szkoły zobowiązani są do zapoznania się z powyższymi zasadami.

 

Nieobecności uczniów

§ 40

1. Prawo usprawiedliwiania nieobecności uczniów ma tylko wychowawca klasy.

2. Podstawą usprawiedliwiania nieobecności są:

1) pisemna lub ustna deklaracja dokonana przez rodzica/opiekuna prawnego (w formie ustalonej przez

wychowawcę) uwzględniająca powód nieobecności,

2) pisemna informacja uzasadniająca nieobecność ucznia na zajęciach wydana przez:

a/ uprawnioną instytucję ( np.: lekarza, policję, sąd ),

b/ dyrektora szkoły,

c/ kierownika lub wychowawcę internatu,

d/ pielęgniarkę szkolną,

e/ nauczyciela lub innego pracownika szkoły (w przypadku udziału ucznia różnego rodzaju imprezach

czy akcjach).

3. Rodzice (prawni opiekunowie) mają obowiązek usprawiedliwić nieobecność dziecka w szkole nie

później niż w ciągu tygodnia od dnia powrotu ucznia do szkoły.

4. Uczeń, który z powodu złego stanu zdrowia lub innych ważnych przyczyn nie może uczestniczyć

w części zajęć, ma obowiązek przedstawić usprawiedliwienie przed planowaną nieobecnością,

w formie:

1) prośby rodziców (wyrażonej pisemnie, osobiście lub telefonicznie),

2) w wyjątkowych sytuacjach – własnej prośby przedstawionej wychowawcy (dyrektorowi szkoły).

5. W przypadku niewywiązywania się przez rodziców z egzekwowania obowiązku nauki

(nadużywanie uprawnień, poświadczanie nieprawdy) lub wątpliwości dotyczących dostarczonego

przez ucznia dokumentu, wychowawca ma prawo zakwestionować usprawiedliwienie. Fakt ten

musi być uzasadniony i wyjaśniony bezpośrednio z rodzicem (prawnym opiekunem )

i zainteresowanym.

6. Jeżeli uczeń opuścił bez usprawiedliwienia:

a/ powyżej 20 godzin lekcyjnych – otrzymuje naganę wychowawcy,

b/ powyżej 50 godzin lekcyjnych – otrzymuje naganę dyrektora,

c/ powyżej 100 godzin lekcyjnych – zostaje przeprowadzona rozmowa dyscyplinująca z dyrektorem

w obecności rodzica w celu poinformowania o  dalszych konsekwencjach prawnych w przypadku

kolejnych nieusprawiedliwionych nieobecności.

7. W sytuacjach wymienionych w ust.6 o zaistniałej sytuacji powiadamiani są rodzice (prawni

Opiekunowie), a ponadto zobowiązuje  się pedagoga szkolnego do podjęcia działań mających na

celu wyeliminowanie negatywnych zachowań ucznia.

8. Niedotrzymanie terminów przewidzianych w ust. 3 i 4 może być usprawiedliwione wyłącznie

szczególnymi okolicznościami, np. zdarzeniami losowymi, uniemożliwiającymi dopełnienie przez

ucznia/rodzica obowiązku określonego w ww. ust.

9. Za spóźnienie ucznia na zajęcia szkolne uznaje się czas do 5 min. od ich rozpoczęcia,

a wyjątkowych sytuacjach – niezależnych od ucznia, czas ten może być wydłużony do 15 minut.

10. Statystykę nieobecności usprawiedliwionych i nieusprawiedliwionych ucznia wychowawca ma

obowiązek obliczyć w ciągu 2 dwóch tygodni licząc od końca tygodnia.

 

Prawa i obowiązki  ucznia

§ 41

1. Uczeń ma prawo do:

a/ właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej,

b/ opieki wychowawczej i odpowiednich warunków bezpieczeństwa, ochrony  przed wszelkimi

formami przemocy fizycznej bądź psychicznej,

c/ ochrony i poszanowania swojej godności,

d/ życzliwego i podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym,

e/ jednakowego traktowania i oceniania bez względu na wygląd, status rodzinny, społeczny czy status

f/ swobody wyrażania myśli i przekonań, w szczególności dotyczących życia  szkoły oraz wyznawanej

religii, jeśli nie narusza tym dobra innych osób,

g/ rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów,

h/ korzystania z poradnictwa psychologicznego i zawodowego,

i/ korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, księgozbioru biblioteki i środków dydaktycznych

podczas zajęć szkolnych i pozaszkolnych,

j/ zrzeszania się w organizacjach działających w szkole oraz wpływania na życie swojej szkoły

poprzez działalność samorządową,

k/ odwoływania się od nałożonej kary regulaminowej zgodnie z ustaleniami zawartymi w statucie,

l/ sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny oraz ustalonych sposobów kontroli postępów w nauce,

ł/ pisania w ciągu tygodnia co najwyżej trzech sprawdzianów obejmujących  materiał 4 i więcej

jednostek lekcyjnych, przy czym sprawdzian musi być przez nauczyciela zapowiedziany z co

najmniej jednotygodniowym wyprzedzeniem,

m/ pisania w ciągu dnia co najwyżej jednego sprawdzianu obejmującego materiał 4 i więcej jednostek

lekcyjnych,

n/ odwoływania się od ustalonej oceny z zajęć edukacyjnych lub oceny zachowania zgodnie

z zasadami oceniania wewnątrzszkolnego,

o/ reprezentowanie szkoły w konkursach, przeglądach, zawodach i imprezach, zgodnie ze swoimi

możliwościami i umiejętnościami,

p/ znajomości wymagań i kryteriów oceniania każdego nauczyciela,

r/ korzystania z poradnictwa psychologicznego i zawodowego,

s/ zwracanie się do nauczycieli, wychowawcy, pedagoga i dyrektora szkoły ze wszystkimi

problemami celem uzyskania pomocy.

§ 42

1. Uczeń ma obowiązek:

a/ przestrzegać postanowień zawartych w statucie szkoły i regulaminach szkolnych,

b/ uczyć się systematycznie, pracować nad własnym rozwojem, aktywnie uczestniczyć w zajęciach

lekcyjnych i życiu szkoły, rozwijać swe zdolności i zainteresowania,

c/ odnosić się z szacunkiem do nauczycieli i innych pracowników szkoły,

d/  zachowywać się zgodnie z zasadami kultury współżycia, zarówno w szkole, w domu ,  jak również

w miejscach publicznych,

e/  chronić własne życie i zdrowie oraz nie powodować zagrożenia dla życia i zdrowia innych osób,

f/  dbać o ład, porządek i higienę oraz o wspólne dobro: meble, sprzęt, urządzenia, pomoce i przybory

szkolne,

g/  pisania większej ilości sprawdzianów niż to określono w § 41 ust. 1, pkt. ł/ i m/  w przypadku gdy

jeden lub więcej sprawdzianów nie odbyło się w wyznaczonym terminie, ale nie z winy

nauczyciela,

h/  noszenia na zajęciach szkolnych zmiennego obuwia,

i/  nadrobienia zaległości wynikających z nieobecności w szkole na zasadach ustalonych

z nauczycielem,

j/ szanowania ceremoniału szkoły i uczestnictwa w uroczystościach organizowanych przez szkołę

k/ dbania o pozytywny wizerunek ucznia i szkoły.

2.Uczeń zobowiązany jest do właściwego zachowania się w szkole:

1) zachowanie na lekcji:

a/ przyjmowanie postawy stojącej podczas wejścia  i wyjścia osoby dorosłej z sali oraz w czasie

prowadzenia z nią rozmowy,

b/ kulturalne formułowanie potrzeb i zamiarów,

c/wykonywanie poleceń osób do tego upoważnionych;

2) zachowanie podczas przerw między lekcjami:

a./używanie zwrotów grzecznościowych w stosunku do wszystkich pracowników szkoły,

b/ ustępowanie pierwszeństwa ww. osobom oraz kulturalne i zgodne z zasadami bhp zachowanie

podczas poruszania się na terenie szkoły,

c/ powitanie osoby dorosłej wymaga przyjęcia postawy stojącej.

4.Uczeń zobowiązany jest do właściwego zachowania w stosunku do rówieśników:

a/ ustępowania miejsca koleżankom,

b/ powstrzymywania się od nadmiernego okazywania uczuć przez pary,

c/ okazywania szacunku i pomocy młodszym koleżankom i kolegom.

5. Uczniowi przebywającemu pod opieką szkoły zabrania się:

a/ palenia papierosów,

b/ picia alkoholu,

c/ narkotyzowania się,

d/ agresywnych zachowań.

6. Uczniów obowiązuje czysty, schludny, niewyzywający strój, nieprowokujący i nieuwłaczający

niczyjej godności:

1) codzienny:

a/ obuwie zmienne (na białej podeszwie lub domowe),

b/ w przypadku dziewcząt: ubranie zakrywające głęboki dekolt, talię i biodra,

c/ w przypadku chłopców: spodnie oraz bluzka, koszula lub bluza z rękawami;

2) galowy, obowiązujący na uroczystościach szkolnych, państwowych i kościelnych:

a/ w przypadku dziewcząt: granatowa, szara lub czarna spódnica (sukienka) lub spodnie oraz  biała

bluzka zakrywająca ramiona (ewentualnie biała, granatowa, szara  lub czarna marynarka),

b/ w przypadku chłopców: granatowe, szare lub czarne długie spodnie lub garnitur oraz biała koszula

(ewentualnie granatowa, szara lub czarna marynarka);

3) sportowy:

a/ obuwie halowe (trampki lub halówki),

b/ sportowe koszulki z krótkim rękawem,

c/ spodnie od dresu lub sportowe spodenki,

d/ w sezonie zimowym uczniowie mogą ćwiczyć w kompletnym dresie.

7. Uczniom zabrania się wyzywającego makijażu, dredów, irokezów, długich tipsów oraz kolczyków,

eksponowania na odzieży symboli narkomańskich, napisów propagujących alkohol i używki,

antypaństwowych lub antynarodowych, obrażających poszczególne osoby lub grupy.

8. Uczniowie nie mogą korzystać z telefonów komórkowych i elektronicznych urządzeń służących do

łączności oraz odtwarzaczy audio-video podczas zajęć organizowanych przez szkołę. W czasie

zajęć telefon i ww. urządzenia powinny być wyłączone. Od zasady tej można odstąpić tylko

w sytuacjach szczególnych (zagrożenie życia i zdrowia, ostrzeżenie o grożącym

niebezpieczeństwie) i za zgodą nauczyciela prowadzącego zajęcia. W innych sprawach

niecierpiących zwłoki rodzice mogą skontaktować się z uczniami za pomocą telefonu

stacjonarnego będącego na wyposażeniu szkoły.

9. Rejestracja obrazu i dźwięku na terenie szkoły może odbywać się za zgodą nauczyciela

prowadzącego zajęcia oraz akceptacji dyrektora szkoły.

10. Uczniowie naruszający zasady określone w ustępie 8 i 9, na wezwanie pracownika szkoły, mają

obowiązek wydania mu telefonu (urządzenia nagrywającego).

11. Ww. sprzęt zostaje zdeponowany w sekretariacie, po uprzednim zabezpieczeniu przed

korzystaniem przez osoby trzecie (zaklejona i opisana przez ucznia koperta) i może być wydany

tylko rodzicom (prawnym opiekunom) ucznia.

12. Odmowa przekazania do depozytu telefonu lub innego urządzenia nagrywającego skutkuje

natychmiastowym wezwaniem do szkoły rodziców (prawnych opiekunów) celem

zdyscyplinowania dziecka i odbioru sprzętu.

13. Wobec ucznia nieprzestrzegającego zasad wymienionych w ust. 8 -10 stosuje się zakaz

przynoszenia sprzętu nagrywającego. Zakaz wydaje dyrektor szkoły.

§ 43

1. W przypadku naruszenia praw wynikających ze Statutu Gimnazjum i Konwencji o Prawach

Dziecka uczeń może złożyć skargę do dyrektora Gimnazjum.

2. Wszystkie skargi winny być rozpatrywane i rozstrzygnięte w pierwszej kolejności na drodze

3. Obowiązek dokumentowania rozpatrywanych skarg spoczywa  na dyrektorze szkoły.

§ 44

1. W przypadku rażącego naruszenia praw wynikających ze Statutu Gimnazjum i Konwencji

o Prawach Dziecka uczeń może samodzielnie lub za pośrednictwem przedstawiciela klasy

(np. przewodniczący klasy) złożyć skargę do dyrektora Gimnazjum.

2. Dyrektor Gimnazjum wszczyna postępowanie wyjaśniające zasadność skargi.

3. Postępowanie wyjaśniające winno zostać zakończone w terminie do 7 dni od daty złożenia skargi.

4. Dyrektor Gimnazjum informuje ucznia o wynikach postępowania wyjaśniającego.

5. Dyrektor szkoły dokumentuje postępowanie w w/w kwestiach.

 

Nagrody i kary dla ucznia

§ 45

1. W szkole obowiązuje system nagród i kar.

2. Kary stosuje się według ustalonej kolejności, określonej w § 47 ust. 1.

3. W szczególnie drastycznych przypadkach kary mogą być stosowane z pominięciem ustalonej

kolejności.

4. Za szczególnie drastyczne przypadki uznaje się:

a/ notoryczne zakłócanie porządku zajęć szkolnych;

b/ zakłócanie imprez i wycieczek szkolnych;

c/ aroganckie zachowanie wobec innych osób (kolegów, nauczycieli i innych pracowników szkoły);

d/ przemoc psychiczną i fizyczną wobec innych osób;

e/ kradzież mienia (w tym szkolnego);

f/ palenie papierosów na terenie szkoły i podczas imprez i wycieczek szkolnych;

g/ picie alkoholu i przebywanie w stanie nietrzeźwym na terenie szkoły, jak również podczas imprez

i wycieczek szkolnych;

h/ pośredniczenie, sprzedaż i zażywanie narkotyków;

i/ fałszerstwo w dokumentacji szkolnej (np. podrabianie podpisów, dopisywanie lub zmienianie

ocen);

j/ zachowanie zagrażające zdrowiu, bezpieczeństwu i życiu innych;

k/ nagminne, samowolne opuszczanie szkoły podczas przerw lub zajęć lekcyjnych;

l/ wagarowanie.

§ 46

1. Za rzetelną naukę, wzorowe zachowanie i wybitne osiągnięcia uczeń może otrzymać następujące

wyróżnienia i nagrody :

1) pochwałę ucznia przez nauczyciela wobec klasy,

2) pochwałę ucznia przez wychowawcę wobec klasy,

3) pochwałę ucznia przez dyrektora szkoły wobec całej społeczności uczniowskiej,

4) list pochwalny do rodziców,

5) pomoc finansową przy organizowanej wycieczce lub innej imprezie,

6) nagrodę rzeczową.

§ 47

1.Wobec ucznia, który łamie postanowienia Statutu oraz regulaminów obowiązujących w szkole

stosuje się następujące kary:

a/ upomnienie wychowawcy klasy,

b/ nagana udzielona przez wychowawcę wobec klasy za palenie papierosów, używanie wulgarnego

słownictwa, ucieczkę z zajęć lekcyjnych, nieprzestrzeganie obowiązujących w Gimnazjum zasad

dotyczących stroju szkolnego oraz zachowania się w stosunku do dorosłych lub rówieśników,

posiadanie powyżej 20 godzin nieusprawiedliwionych w danym roku szkolnym oraz  w przypadku,

gdy upomnienie udzielone przez wychowawcę nie odniosło skutku,

c/ nagana udzieloną przez dyrektora szkoły wobec klasy  za obraźliwe zachowanie wobec nauczycieli

lub innych pracowników szkoły, za celowe niszczenie mienia szkolnego, fałszerstwo

w dokumentacji szkolnej, nieobecności nieusprawiedliwione przekraczające 50 godzin w danym

roku szkolnym oraz  w przypadku, gdy nagana udzielona przez wychowawcę nie odniosła skutku,

d/ nagana udzieloną przez dyrektora szkoły wobec szkoły w przypadku gróźb pod adresem

uczniów lub pracowników szkoły, agresywnego zachowania wobec  ww. osób,  za zachowanie

zagrażające zdrowiu, bezpieczeństwu i życiu innych osób przebywających w budynku szkoły oraz

na terenie  przyszkolnym (w tym posiadanie i używanie niebezpiecznych środków, narzędzi,

materiałów czy  substancji chemicznych) oraz w przypadku nieskuteczności nagany udzielonej

przez dyrektora wobec klasy.  Decyzją Rady Pedagogicznej może również zostać spisany z uczniem

kontrakt, określający zasady jego dalszego uczestniczenia w życiu szkoły,

e/  w uzasadnionych przypadkach,  za gwałt, handel narkotykami, pobicie,  kradzież, za  przebywanie

w szkole w stanie nietrzeźwym, za używanie środków odurzających oraz gdy uczeń  nie stosuje się

do ustaleń zawartych w  kontrakcie wymienionym w ust. 1pkt d decyzją Rady Pedagogicznej

uczeń zostaje usunięty ze szkoły.

2. Uczeń nie może uczestniczyć w wycieczkach, dyskotekach, ani reprezentować  szkoły na zewnątrz

w przypadku gdy otrzymał naganę wychowawcy lub dyrektora szkoły.

3. Uczeń zostaje przeniesiony do równoległej klasy jeżeli ma ujemny wpływ na zespół klasowy.

§ 48

1. Szkoła powiadamia rodziców (prawnych opiekunów) ucznia o zastosowania wobec niego kary.

2. Uczeń, jego rodzice lub prawni opiekunowie mają prawo do odwołania się od kary.

3. Odwołanie mogą wnieść do Dyrektora w terminie 3 dni od daty ich zawiadomienia, który rozpatruje

pismo w zakresie go dotyczącym w terminie 7 dni od daty wpłynięcia odwołania.

4. Kolejne odwołanie składane jest na ręce organu sprawującego nadzór pedagogiczny

(Kuratorium Oświaty w Warszawie) za pośrednictwem szkoły.

 

Zasady udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej

§ 49

1. Szkoła udziela i organizuje uczniom, ich rodzicom oraz nauczycielom  pomoc psychologiczno-

pedagogiczną na zasadach określonych w rozporządzeniu.

2. Pomoc psychologiczno –pedagogiczną organizuje dyrektor Szkoły.

3. Pomocy psychologiczno – pedagogicznej udzielają w szkole nauczyciele, wychowawcy oraz

specjaliści wykonujący zadania z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w szczególności

pedagodzy, psycholodzy, doradcy zawodowi.

4. Dyrektor tworzy Zespoły, składające się z nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych oraz

specjalistów prowadzących zajęcia z uczniem, które planują, koordynują i udzielają pomocy

psychologiczno-pedagogicznej.

5. Dyrektor wyznacza osobę lub osoby koordynujące prace poszczególnych Zespołów.

6. Spotkania Zespołu zwołuje, w miarę potrzeb, osoba koordynująca prace Zespołu, nie rzadziej

jednak niż dwa razy w roku szkolnym.

7. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana w szkole rodzicom uczniów i nauczycielom

(w formie porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń) polega na wspieraniu ww. w rozwiązywaniu

problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych.

8. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana uczniowi polega na rozpoznawaniu i zaspakajaniu

jego indywidualnych potrzeb rozwojowych oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości

psychofizycznych ucznia wynikających w szczególności z:

a. niepełnosprawności,

b. niedostosowania społecznego,

c. zagrożenia niedostosowaniem społecznym,

d. ze szczególnych uzdolnień,

e. specyficznych trudności w uczeniu się,

f. zaburzeń komunikacji językowej,

g. choroby przewlekłej,

h. sytuacji kryzysowych lub traumatycznych,

i. niepowodzeń edukacyjnych,

j. zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową ucznia i jego rodziny, sposobem

spędzania czasu wolnego, kontaktami środowiskowymi,

k. trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska

edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą.

9. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej organizowanej w szkole jest dobrowolne

i nieodpłatne.

10. Zajęcia rozwijające uzdolnienia, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze oraz specjalistyczne,

prowadzą nauczyciele i specjaliści posiadający kwalifikacje odpowiednie do prowadzonych zajęć.

11. Porady i konsultacje dla uczniów oraz porady, konsultacje, warsztaty i szkolenia dla rodziców

uczniów i nauczycieli prowadzą nauczyciele, wychowawcy grup wychowawczych oraz specjaliści.

12. Szczegółowe zasady udzielania i organizacji pomocy psychologiczno- pedagogicznej w szkole

określa „Procedura organizowania pomocy uczniom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi”.

 

 

ROZDZIAŁ VIII

Zasady oceniania wewnątrzszkolnego

§ 50

1. Ocenianie wewnątrzszkolne jest zgodne z:

a/ obowiązującymi aktualnie przepisami prawa oświatowego, a zwłaszcza z Rozporządzeniem

MENiS z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania

i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów

w szkołach publicznych z późniejszymi zmianami (w niniejszym dokumencie zwanym w skrócie

Rozporządzeniem),

b/ podstawą programową kształcenia ogólnego,

c/ statutem Gimnazjum.

§ 51

1. Wprowadzenie wewnątrzszkolnych zasad oceniania ma na celu:

a/ pobudzanie rozwoju umysłowego ucznia;

b/ wdrażanie do systematycznej pracy;

c/ rozwijanie poczucia odpowiedzialności ucznia za osobiste postępy w dziedzinie edukacji

szkolnej,

d/ przygotowanie szkoły do oparcia pracy na podstawie programowej,

e/ zwiększenia rangi oceny stopnia opanowania umiejętności kluczowych w ramach końcowej

oceny przedmiotowej ucznia,

f/ dostarczanie nauczycielom możliwie precyzyjnej informacji o poziomie osiągania założonych

celów kształcenia;

g/ pozytywne motywowanie ucznia,

h/ dostarczanie uczniom bieżącej informacji o własnych osiągnięciach w zakresie zajęć

edukacyjnych i zachowania,

i/ udzielenie uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju,

j/ dostarczanie rodzicom (prawnym opiekunom) bieżącej informacji o osiągnięciach ich dzieci

w zakresie zajęć edukacyjnych i zachowania,

k/ umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno – wychowawczej.

2. Ocenianiu podlegają :

a/ osiągnięcia edukacyjne ucznia,

b/zachowanie ucznia.

3. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez  nauczycieli poziomu

i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań

edukacyjnych wynikających z podstawy programowej i realizowanych w szkole programów

nauczania, uwzględniających tę podstawę.

4. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli oraz

uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm

etycznych  oraz zasad określonych w statucie szkoły.

5. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje :

a/ formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych  do uzyskania

poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych

zajęć edukacyjnych ,

b/  ustalenie kryteriów oceniania zachowania ,

c/ ocenianie bieżące i ustalenie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z  obowiązkowych i dodatkowych

zajęć edukacyjnych oraz śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania,

d/ przeprowadzenie egzaminów klasyfikacyjnych,

e/  ustalenie rocznych ( semestralnych ) ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć

edukacyjnych oraz rocznej oceny  klasyfikacyjnej zachowania ,

f/  ustalenie warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywane  rocznych (semestralnych) ocen

klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny

klasyfikacyjnej zachowania ,

g/ ustalenie warunków i sposobu przekazywania rodzicom ( prawnym opiekunom) informacji

o postępach i trudnościach ucznia w nauce.

 

Wymagania edukacyjne na poszczególne stopnie

§ 52

1. Bieżące, śródroczne oraz roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych ustala się w stopniach

według następującej skali :

1) stopień celujący – 6

2) stopień bardzo dobry – 5

3) stopień dobry – 4

4) stopień dostateczny – 3

5) stopień dopuszczający – 2

6) stopień niedostateczny – 1

2. Ustala się następujące kryteria ocen z przedmiotów nauczania :

a/  ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który :

– nie spełnia wymagań stawianych przez program nauczania,

– ma zbyt duże braki uniemożliwiające mu przyswajanie kolejnych treści programowych,

– wykonuje najprostsze ćwiczenia ( zadania ) z rażącymi błędami,

– charakteryzuje się praktyczną niewiedzą w zakresie danego przedmiotu ,

– nie wykazuje postępów w nauce,

– nie wywiązuje się z obowiązków wynikających ze specyfiki zajęć.

b/  ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który :

– ma braki w opanowaniu realizowanego programu nauczania , ale nie przekreślają one możliwości

uzyskania podstawowej wiedzy z danego przedmiotu,

– rozwiązuje zadania teoretyczne i praktyczne o niewielkim stopniu trudności.

c/ ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który:

– opanował podstawowe wiadomości i umiejętności określone programem nauczania,

– rozwiązuje typowe zadania ( ćwiczenia ) o średnim stopniu trudności,

– nie umie wykorzystać w praktyce zdobytej przez siebie wiedzy.

d/ ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który :

– poprawnie stosuje wiadomości zdobyte na zajęciach,

– rozwiązuje samodzielnie typowe zadania  (ćwiczenia ),

– posiadane wiadomości potrafi wykorzystać w praktyce.

e/ ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:

– opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności przewidzianych programem nauczania ,

– sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami,

– potrafi zastosować zdobytą wiedzę w nietypowych sytuacjach,

– posiada usystematyzowane wiadomości i umiejętnie wykorzystuje je w praktyce,

– systematycznie doskonali swoją wiedze,

– uczestniczy w konkursach przedmiotowych, zawodach sportowych,

– łączy wiadomości i umiejętności z różnych dziedzin wiedzy.

f/ cenę celującą otrzymuje uczeń, który:

– posiada wiedzę umiejętności wykraczające poza program nauczania danych zajęć edukacyjnych,

– samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia,

– biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w teorii i praktyce,

– proponuje nietypowe, innowacyjne rozwiązania,

– samodzielnie rozwiązuje zadania wykraczające poza program nauczania danego przedmiotu,

– osiąga sukcesy w konkursach przedmiotowych,  zawodach sportowych.

3. Laureaci i finaliści konkursów przedmiotowych otrzymują z danego przedmiotu (zajęć

edukacyjnych) celującą roczną ocenę klasyfikacyjną.

4. Uczeń, który tytuł laureata lub finalisty konkursu przedmiotowego uzyskał po ustaleniu rocznej

oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, otrzymuje z tych zajęć edukacyjnych celującą

końcową ocenę klasyfikacyjną.

§ 53

1. Śródroczną oraz roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania, ustala się według następującej skali :

1) wzorowe,

2) bardzo dobre,

3) dobre,

4) poprawne,

5) nieodpowiednie,

6) naganne.

2. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w szczególności :

a/ wywiązywanie się z obowiązków ucznia,

b/ postępowanie zgodne z doborem społeczności szkolnej,

c/ dbałość o tradycje i honor szkoły,

d/  dbałość o piękno mowy ojczystej ,

e/ dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób,

f/  godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią,

g/  okazywanie szacunku innym osobom.

3. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu, z zastrzeżeniem ust. 5 , na:

a/ oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych,

b/  promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły.

4. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub

odchylenia rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń lub odchyleń

rozwojowych na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo

indywidualnego nauczania lub opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym

5. Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę o nie promowaniu do klasy programowo wyższej lub

nieukończeniu szkoły przez ucznia, któremu co najmniej 2 razy z rzędu ustalono naganną roczną

ocenę klasyfikacyjną z zachowania.

6. Szczegółowe zasady oceniania zachowania uczniów określa „Regulamin wystawiania ocen

z zachowania”.

§ 54

1. Każdy nauczyciel przygotowuje w formie pisemnej informacje o wymaganiach edukacyjnych

wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania.

2. W stosunku do uczniów bez uzasadnienia opuszczających zajęcia lekcyjne  oraz unikających

sprawdzianów, nauczyciel nie ma obowiązku organizowania  dodatkowych sprawdzianów

i zaliczeń. Dotyczy to również podwyższenia przewidywanej oceny z danego przedmiotu.

3. Rodzice (prawni opiekunowie) i uczniowie mogą zapoznać się z wymaganiami edukacyjnymi

bezpośrednio u nauczyciela lub w bibliotece szkolnej, w której powinien znaleźć się przynajmniej

jeden egzemplarz dokumentu wymienionego w ust. 1.

§ 55

1. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz ich rodziców (prawnych

opiekunów) o:

a/ wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych

ocen klasyfikacyjnych  z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych wynikających

z realizowanego przez siebie programu nauczania,

b/  sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów,

c/  warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej (semestralnej) oceny

klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych  zajęć edukacyjnych.

2. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów  oraz ich rodziców

( prawnych opiekunów ) o warunkach i sposobie oraz kryteria oceniania zachowania, a także o

warunkach i trybie uzyskania wyższej niż  przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej

zachowania  oraz o skutkach ustalenia uczniowi nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej

§ 56

1. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców ( prawnych opiekunów ).

2. Na wniosek ucznia lub jego rodziców ( prawnych opiekunów ) nauczyciel uzasadnia ustaloną

ocenę. Jednak w przypadku odpowiedzi ustnej uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą

się zwrócić z prośbą o uzasadnienie , najpóźniej w ciągu 3 dni od dnia wystawienia oceny.

3. Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów), sprawdzone  i ocenione prace

kontrolne oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania  ucznia jest udostępniania uczniowi lub

jego rodzicom (prawnym opiekunom ).

 

Indywidualizowanie pracy z uczniem

§ 57

1. Nauczyciel dostosowuje wymagania edukacyjne wynikające z podstawy programowej oraz

przyjętego w szkole programu nauczania do indywidualnych  potrzeb rozwojowych i edukacyjnych

oraz możliwości psychofizycznych ucznia:

a/ posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego – na podstawie tego orzeczenia oraz

ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjno- terapeutycznym,

b/ posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania – na podstawie tego orzeczenia

oraz ustaleń zawartych w Planie Działań Wspierających,

c/ posiadającego opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej,

o specyficznych trudnościach w uczeniu się, lub inną opinię poradni psychologiczno-

pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej – na podstawie tej opinii oraz ustaleń zawartych

w Planie Działań Wspierających,

d/ nieposiadającego orzeczenia lub opinii wymienionych w pkt. a-c, który objęty jest pomocą

psychologiczno-pedagogiczną w szkole – na podstawie ustaleń zawartych w Planie Działań

Wspierających.

2. Ww. zasady stosuje się także do opinii wydanych przez niepubliczne poradnie psychologiczno-

pedagogiczne, w tym niepubliczne poradnie specjalistyczne pod warunkiem, że poradnie te

posiadają wpis do ewidencji prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego obowiązaną do

prowadzenia odpowiedniego typu szkół i placówek oraz zatrudniają pracowników posiadających

kwalifikacje określone dla pracowników publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych.

3. Nauczyciele dostosowują również metody pracy z uczniami, o których mowa w ust. 1.

4.Nauczyciel każdego przedmiotu ma obowiązek w miarę swoich możliwości indywidualizować

pracę z uczniem.

§ 58

1. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, plastyki, muzyki, zajęć technicznych

i zajęć artystycznych brany jest pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywaniu się

z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć.

§ 59

1.Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z zajęć wychowania fizycznego, informatyki lub technologii

informacyjnej na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych

zajęciach, wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii.

2.W przypadku zwolnienia ucznia z zajęć wymienionych w ust. 1 w dokumentacji przebiegu

nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.

3.Uczeń zwolniony decyzją dyrektora szkoły z zajęć wymienionych w ust. 1 ma prawo, na pisemny

wniosek rodziców (prawnych opiekunów) lub własny (w przypadku ucznia pełnoletniego), być:

a/  zwolniony z obowiązku przebywania podczas ww. zajęć na terenie szkoły, pod warunkiem, że jest

to pierwsza lub ostatnia godzina zajęć lekcyjnych danego ucznia,

b/  uczestniczyć w zajęciach lekcyjnych obowiązkowych lub nadobowiązkowych z inną grupą

uczniów, jeśli wyrazi na to zgodę nauczyciel prowadzący te zajęcia,

c/  przebywać w bibliotece szkolnej; w takim przypadku odpowiedzialność za bezpieczeństwo ucznia

ponosi nauczyciel biblioteki. `

4. Pisemną informację o miejscu przebywania ucznia podczas ww. zajęć otrzymuje wychowawca

klasy, nauczyciel zajęć, z których uczeń jest zwolniony oraz nauczyciel odpowiedzialny za ucznia

na danej jednostce lekcyjnej.

5. Analogiczne zasady, jak w ust. 3 i 4, stosuje się również w przypadku ucznia nie uczęszczającego

na zajęcia religii, etyki, jeśli liczba uczniów nie uczęszczających na lekcje religii (w skali szkoły)

jest mniejsza niż 7.

§ 60

1. Dyrektor szkoły, na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) na podstawie opinii publicznej lub

niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej (w tym specjalistycznej) , zwalnia do końca

etapu edukacyjnego ucznia z wadą słuchu lub głęboką dysleksją rozwojową z afazją,

z niepełnosprawnością sprężoną lub autyzmem w tym zespołem Aspergera z nauki drugiego

języka obcego.

2. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo

indywidualnego nauczania zwolnienie może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.

3. W przypadku zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego w dokumentacji przebiegu

nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.

 

Przebieg klasyfikowania uczniów

§ 61

1.  Na trzy tygodnie przed rocznym (śródrocznym) posiedzeniem Rady Pedagogicznej poszczególni

nauczyciele oraz wychowawca klasy są zobowiązani do poinformowania ucznia i jego rodziców

(prawnych opiekunów) o przewidywanych dla niego rocznych (śródrocznych) ocenach

klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i przewidywanej rocznej ocenie klasyfikacyjnej

zachowania.

2. Zawiadomienie rodziców (prawnych opiekunów) może odbyć się w formie:

a/ listu poleconego za zwrotnym potwierdzeniem odbioru,

b/ przekazania informacji na piśmie przez ucznia, po uprzednim wyrażeniu na tę formę

powiadamiania pisemnej zgody przez jego rodziców (prawnych opiekunów) oraz zobowiązaniu się

do niezwłocznego potwierdzenia otrzymania ww. informacji, w sposób ustalony przez

wychowawcę,

c/ uzyskania informacji na piśmie bezpośrednio u wychowawcy klasy, co rodzic (prawny opiekun)

potwierdza własnoręcznym podpisem w dokumencie ustalonym przez wychowawcę klasy.

3. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalają

nauczyciele  prowadzący poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne, a śródroczną i roczną

ocenę klasyfikacyjną zachowania – wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii nauczycieli

i  uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia.

4. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z dodatkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele

prowadzący poszczególne dodatkowe zajęcia edukacyjne.

5. Dodatkowe zajęcia edukacyjne ujęte w szkolnym zestawie programów nauczania ( szkolnym planie

nauczania) są traktowane jako obowiązkowe i mają wpływ na promocję ucznia.

6. Ocena z zajęć nadobowiązkowych nie ma wpływu na promocję ucznia.

7. Zasady oceniania ucznia z religii (etyki) regulują odrębne przepisy.

§ 62

1. Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej stwierdzono , że poziom osiągnięć edukacyjnych ucznia

uniemożliwi lub utrudni kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej, szkoła, w miarę

możliwości, stwarza uczniowi szansę uzupełnienia braków.

 

Egzamin klasyfikacyjny

§ 63

1. Uczeń może być nie klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak

jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności

ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia

w szkolnym planie nauczania.

2.  Uczeń nie klasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin

3.  Na wniosek ucznia nie klasyfikowanego z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności lub na

wniosek jego rodziców (prawnych opiekunów) Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na

egzamin klasyfikacyjny.

4. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń :

a/  realizujący, na podstawie odrębnych przepisów, indywidualny program lub tok nauki,

b/  spełniający obowiązek nauki poza szkołą,

c/  który zmienił szkołę i kontynuuje we własnym zakresie naukę języka obcego (języków obcych),

którego (których) uczył się przed zmianą szkoły,

d/  który zmienił szkołę  i zobowiązany jest uzupełnić różnice programowe.

5. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia spełniającego obowiązek nauki poza szkołą nie obejmuje

obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych.

6. Uczniowi realizującemu obowiązek nauki poza szkołą zdającemu egzamin klasyfikacyjny nie ustala

się oceny zachowania.

7. Egzaminy klasyfikacyjne przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej z zastrzeżeniem ust. 8.

8. Egzamin klasyfikacyjny z plastyki, muzyki, techniki, informatyki, technologii informacyjnej,

wychowania fizycznego, zajęć artystycznych, zajęć technicznych i zajęć komputerowych ma

przede wszystkim formę zadań praktycznych.

9. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień

zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Termin egzaminu klasyfikacyjnego

uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami).

10. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa w ust. 2, 3 i 4 pkt a, przeprowadza

nauczyciel  danych zajęć edukacyjnych w obecności, wskazanego przez dyrektora szkoły,

nauczyciela takich samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych.

11. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia wymienionego w ust.4  pkt c i d przeprowadza wyznaczony

przez dyrektora szkoły nauczyciel danego przedmiotu (zajęć edukacyjnych).

12. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa w ust. 4 pkt b , przeprowadza komisja,

powołana przez dyrektora szkoły, który zezwolił na spełnienie przez ucznia obowiązku nauki

poza szkołą . W skład komisji wchodzą:

a/ dyrektor szkoły albo wicedyrektor szkoły – jako przewodniczący komisji,

b/  nauczyciele zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania dla odpowiedniej klasy.

13. Przewodniczący komisji uzgadnia z uczniem, o którym mowa w ust. 4 pkt b, oraz jego rodzicami

(prawnymi opiekunami) liczbę zajęć edukacyjnych, z których uczeń może zdawać egzaminy

w ciągu jednego dnia.

14. W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni – w charakterze obserwatorów – rodzice

(prawni opiekunowie) ucznia.

15. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający

w szczególności:

a/ imiona i nazwiska nauczycieli, o których mowa w ust. 10,a w przypadku egzaminu

klasyfikacyjnego przeprowadzonego dla ucznia, o którym mowa w ust. 4 pkt b – skład komisji,

b/ termin egzaminu klasyfikacyjnego,

c/ zadania (ćwiczenia) egzaminacyjne,

d/ wyniki egzaminu klasyfikacyjnego oraz uzyskane oceny.

16. Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informacje o ustnych odpowiedziach

17. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

18. W przypadku nie klasyfikowania z obowiązkowych lub dodatkowych zajęć edukacyjnych

w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się

„nieklasyfikowany” lub  „nieklasyfikowana”.

19. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego roczna ocena

klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych jest ostateczna,  z zastrzeżeniem § 64 ust. 3, pkt a.

20. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego niedostateczna

ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych może być zmieniona w wyniku egzaminu

poprawkowego, zgodnie z § 65 ust. 1 .

21. Ustalona przez wychowawcę klasy roczna ocena klasyfikacyjna zachowania  jest ostateczna,

      z zastrzeżeniem § 64 ust. 3 pkt b.

22.Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego

w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez

dyrektora szkoły.

 

 

 

Egzamin sprawdzający

§ 64

1. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli

uznają, że roczna (śródroczna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena

klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu

ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie do 7 dni po zakończeniu zajęć

dydaktyczno – wychowawczych w danym semestrze (roku).

2. W ciągu 10 dni od zakończenia zajęć dydaktyczno – wychowawczych w danym semestrze (roku)

dyrektor szkoły rozpatruje zasadność zastrzeżeń i podejmuje decyzję o ich przyjęciu lub

odrzuceniu.

3. W przypadku stwierdzenia, że roczna (śródroczna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub

roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa

dotyczącymi trybu ustalenia tej oceny, dyrektor szkoły powołuje komisję, która :

a/ w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych –przeprowadza sprawdzian

wiadomości i umiejętności ucznia, w formie pisemnej i ustnej, oraz ustala roczną ocenę

klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych.

b/ w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania – ustala roczną ocenę klasyfikacyjną

zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów; w przypadku równej liczby głosów

decyduje głos przewodniczącego komisji.

4. Termin sprawdzianu, o którym mowa w ust. 3 pkt a, uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami

(prawnymi opiekunami), nie później jednak niż 2 tygodnie od zakończenia zajęć dydaktyczno –

wychowawczych w danym semestrze (roku).

5. W skład komisji, o której mowa w ust. 3,  wchodzą :

1) w przypadku rocznej (śródrocznej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych :

a/ dyrektor szkoły lub wicedyrektor szkoły – jako przewodniczący komisji,

b/ nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne,

c/ dwóch nauczycieli z danej lub innej szkoły tego samego typu prowadzących takie same zajęcia

2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania :

a/ dyrektor lub wicedyrektor szkoły – jako przewodniczący komisji,

b/ wychowawca klasy,

c/ wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie,

d/ pedagog,

e/ przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego,

f/ przedstawiciel Rady Rodziców.

6. Nauczyciel, o którym mowa w ust.5, pkt. 1, lit. b, może być zwolniony z udziału w pracy komisji na

własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. Decyzję podejmuje dyrektor

szkoły.

7. W przypadku zwolnienia, z udziału w pracy komisji, nauczyciela, o którym mowa w ust.5, pkt 1,

litera b – dyrektor szkoły powołuje w skład komisji innego nauczyciela prowadzącego takie same

zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje

w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.

8. Ustalona przez komisję roczna (śródroczna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz roczna

ocena klasyfikacyjna nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez

komisję jest ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej oceny rocznej z zajęć edukacyjnych, która

może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego.

9. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający:

1) w przypadku oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:

a/ skład komisji,

b/ termin sprawdzianu,

c/ zadania (pytania) sprawdzające,

d./wynik sprawdzianu oraz ustaloną ocenę;

2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:

a/ skład komisji,

b/ termin posiedzenia komisji,

c/ wynik głosowania,

d/ ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem.

Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen.

10. Do protokołu, o którym mowa w ust. 9, dołącza się pisemną pracę ucznia i zwięzłą informację

o odpowiedziach ucznia.

11.Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu, o którym mowa w ust.

3 pkt. 1, w wyznaczonym terminie , może przystąpić  do niego w terminie dodatkowym,

wyznaczonym przez dyrektora szkoły.

12.Od rocznej oceny klasyfikacyjnej uzyskanej w wyniku egzaminu poprawkowego uczniowi lub jego

rodzicom (prawnym opiekunom) przysługuje  prawo zgłoszenia zastrzeżeń w terminie 5 dni od

dnia przeprowadzenia tego egzaminu. Decyzję o przyjęciu bądź odrzuceniu zastrzeżeń podejmuje

dyrektor szkoły. Sprawdzian, o którym mowa u ust. 3 pkt a, przeprowadza się nie później niż

w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń. Termin sprawdzianu uzgadnia się z uczniem i jego

rodzicami (prawnymi opiekunami).

13.Tryb i formę przeprowadzenia egzaminu sprawdzającego stosuje się zgodnie z ust. 3 – 11. W tym

przypadku ocena ustalona przez komisję jest ostateczna.

 

Egzamin poprawkowy

§ 65

1. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał ocenę niedostateczną z jednych lub dwóch

obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy.

2. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz części ustnej, z wyjątkiem z plastyki,

muzyki, techniki, informatyki, technologii informacyjnej, wychowania fizycznego, zajęć

artystycznych, zajęć technicznych i zajęć komputerowych ma przede wszystkim formę zadań

3. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły w ostatnim tygodniu ferii letnich.

4. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły. W skład komisji

wchodzą:

a/ dyrektor lub wicedyrektor szkoły – jako przewodniczący,

b/ nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne – jako egzaminujący,

c/ nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne – jako członek komisji.

5. Nauczyciel, o którym mowa w ust. 4 pkt. b, może być zwolniony z udziału w pracy komisji na

własną prośbę lub w innych szczególnie uzasadnionych  przypadkach. Dyrektor szkoły powołuje

wówczas jako osobę egzaminującą innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia

edukacyjne w tej lub innej szkole. Powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje

w porozumieniu z dyrektorem tej placówki.

6. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający:

a/ skład komisji,

b/ termin egzaminu poprawkowego,

c/ pytania egzaminacyjne,

d/ wynik egzaminu poprawkowego oraz uzyskaną ocenę.

Do protokółu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia.

Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

7. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego

w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez

dyrektora szkoły, nie później niż do końca września.

 

Zasady promowania ucznia

§ 66

1. Uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich obowiązkowych

I dodatkowych zajęć edukacyjnych ujętych w szkolnym zestawie programów nauczania ( szkolnym

planie nauczania)  uzyskał roczne oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej,

z zastrzeżeniem § 53, ust. 5.

2. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia gimnazjum Rada Pedagogiczna może jeden raz

w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie

zdał egzaminu poprawkowego z jednych  zajęć edukacyjnych, pod warunkiem, że te zajęcia są,

zgodnie ze szkolnym planem nauczania, realizowane w klasie programowo wyższej.

4. Uczeń, który nie spełnił warunków określonych w ust.1 i 2, nie otrzymuje promocji do klasy

programowo wyższej i powtarza klasę.

5. Uczeń otrzymuje promocję z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał ze

wszystkich obowiązkowych  i dodatkowych zajęć edukacyjnych ujętych w szkolnym zestawie

programów nauczania ( szkolnym planie nauczania)  średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej

bardzo dobrą ocenę zachowania.

6. Uczeń kończy szkołę,  jeżeli – w klasie programowo najwyższej – uzyskał ze wszystkich

obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych ujętych w szkolnym zestawie programów

nauczania ( szkolnym planie nauczania) oceny roczne wyższe od oceny niedostatecznej

z zastrzeżeniem § 53, ust.5  i przystąpił do egzaminu gimnazjalnego.

7. Uczeń kończy szkołę z wyróżnieniem, jeśli w wyniku klasyfikacji końcowej – na którą składają się

roczne oceny klasyfikacyjne ze wszystkich obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych

ujętych w szkolnym zestawie programów nauczania ( szkolnym planie nauczania) uzyskane

w klasie programowo najwyższej oraz roczne oceny klasyfikacyjne ze wszystkich obowiązkowych

i dodatkowych zajęć edukacyjnych ujętych w szkolnym zestawie programów nauczania ( szkolnym

planie nauczania), których realizacja zakończyła się w klasach programowo niższych – uzyskał

średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania i przystąpił do

egzaminu gimnazjalnego.

 

 Projekt gimnazjalny

§ 67

1. Uczniowie gimnazjum biorą udział w realizacji projektu edukacyjnego.

2. Projekt edukacyjny jest zespołowym, planowym działaniem uczniów, mającym na celu rozwiązanie

konkretnego problemu, z zastosowaniem różnorodnych metod.

3. Zakres tematyczny projektu edukacyjnego może dotyczyć wybranych treści nauczania określonych

w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla gimnazjów lub wykraczać poza te treści.

4. Projekt edukacyjny jest realizowany przez zespół uczniów pod opieką nauczyciela i obejmuje

następujące działania:

a) wybranie tematu projektu edukacyjnego;

b) określenie celów projektu edukacyjnego i zaplanowanie etapów jego realizacji;

c) wykonanie zaplanowanych działań;

d) publiczne przedstawienie rezultatów projektu edukacyjnego.

5. Szczegółowe warunki realizacji projektu edukacyjnego określa dyrektor gimnazjum

w porozumieniu z radą pedagogiczną.

6. Kryteria oceniania zachowania ucznia gimnazjum zawarte w ocenianiu wewnątrzszkolnym

uwzględniają udział ucznia w realizacji projektu edukacyjnego.

7. Wychowawca klasy na początku roku szkolnego, w którym uczniowie będą realizować projekt

edukacyjny, informuje uczniów i ich rodziców (prawnych opiekunów) o warunkach realizacji

projektu edukacyjnego.

8. Informacje o udziale ucznia w realizacji projektu edukacyjnego oraz temat projektu edukacyjnego

wpisuje się na świadectwie ukończenia gimnazjum.

9. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, uniemożliwiających udział ucznia w realizacji projektu

edukacyjnego, dyrektor gimnazjum może zwolnić ucznia z realizacji projektu edukacyjnego.

10. W przypadkach, o których mowa w ust. 9, na świadectwie ukończenia gimnazjum w miejscu

przeznaczonym na wpisanie informacji o udziale ucznia w realizacji projektu edukacyjnego

wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.

 

ROZDZIAŁ IX

Postanowienia końcowe

§ 68

1. W działalności statutowej szkoły obowiązują również:

a. „Regulamin pracy Rady Pedagogicznej”,

b. „Regulamin pracy Samorządu Uczniowskiego”,

c. „Regulamin pracy Rady Rodziców”,

d. „Regulamin pracy”,

e. „Regulamin wystawiania ocen z zachowania”,

f. „Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania i organizacji egzaminu gimnazjalnego”,

g. „Regulamin wycieczek szkolnych”,

h. „Kryteria ocen z przedmiotów nauczania”

i. „Księga zarządzeń”,

j. Regulamin rekrutacji do Niepublicznego Gimnazjum przy Liceum Ogólnokształcącym

im. Jana Kochanowskiego  w Zwoleniu”,

k. „Program wychowawczy”,

l. „Procedura organizowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej” ,

ł. „Szczegółowe warunki realizacji projektu edukacyjnego”

oraz inne dokumenty wynikające z przepisów resortowych i wewnątrzszkolnych.

§ 69

1. Organem kompetentnym do uchwalania zmian w Statucie jest Rada Pedagogiczna, po uzyskaniu

pozytywnej opinii organu prowadzącego.

2. Nowelizacja Statutu następuje w formie uchwały.

3. Z wnioskiem o wprowadzenie zmian mogą występować:

a/ organy szkoły,

b/ organ prowadzący,

c/ organ sprawujący nadzór pedagogiczny.

4. Znowelizowany Statut jest przekazywany organowi prowadzącemu szkołę.

5. Za ujednolicenie tekstu statutu po nowelizacji odpowiedzialny jest dyrektor szkoły,  który go

podpisuje jako Przewodniczący Rady Pedagogicznej.

§ 70

1. Statut został uchwalony na posiedzeniu Zarządu Stowarzyszenia Absolwentów i Sympatyków

Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Kochanowskiego w Zwoleniu w dniu 15 marca 2013 r.

2. Statut wchodzi w życie z dniem podjęcia uchwały.

 

Zarząd Stowarzyszenia:

Wróć na górę